Rodzinna piecza zastępcza


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Wśród rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu mamy rodziny spokrewnione, rodziny niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. 
W wyżej wymienionych formach rodzinnej pieczy zastępczej znajdują dom dzieci i młodzież potrzebujące szczególnej opieki, bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia ich potrzeb. Rodziny zastępcze wkładają ogrom pracy, cierpliwości i zaangażowania, aby dzieci znajdujące się pod ich opieką przygotować do samodzielnego życia.

Wiedz, że:

 • Rodzina zastępcza to nie adopcja,
 • Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna,
 • Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,
 • Dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić.

Kto może zostać rodziną zastępczą


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Jednocześnie osoby te m.in.:
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
 • nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • nie są ograniczone w zdolnościach prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem co zostało potwierdzone przez lekarza rodzinnego oraz psychologa
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewniają dziecku odpowiednie warunki bytowe umożliwiające dziecku rozwój emocjonalny, fizyczny, społeczny, dostęp do edukacji, zainteresowań oraz zapewniają potrzebę wypoczynku,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Kandydaci na rodzinę zastępczą są zobowiązani odbyć szkolenie kwalifikujące ich do pełnienia odpowiedniej funkcji. Szkolenia są organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w siedzibie PCPR, po złożeniu przez zainteresowanych wniosku o szkolenie i uzyskaniu wstępnej kwalifikacji do szkolenia.
Każdą zainteresowaną osobę/małżeństwo pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty – 65 511 01 66, 65 512 02 17, Kościan ul. Gostyńska 38.

BiP

BIP
Image