Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada
roku poprzedzającego realizację zadań.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 926 z późn. zm.)

BiP

BIP
Image