Projekt "Tęcza"

ImagePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z zakończeniem projektu „Tęcza” 31.08.2018r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków EFS dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa informuje, że zobowiązuje się do zapewnienia instytucjonalnej gotowości podmiotów do świadczenia usług, utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizację projektu tj. 24 miesiące oraz zakupionego sprzętu.

Projekt obejmował Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0009/15 realizowany był w partnerstwie przez:

  • Powiat Kościański/Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
  • Gminę Śmigiel/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
  • Gminę Kościan/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
  • Gminę Miejską Kościan/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
  • Spółdzielnię Socjalną Kościańską Operatywną Spółdzielnię Socjalną KOSS


Opublikowano 03.09.2018r.

BiP

BIP
Image