Placówki Pomocy Społecznej

W
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jest to placówka całodobowa.

Celem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia w sytuacji kryzysowej głównie dla ofiar zagrożonych zjawiskiem przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, w szczególności kobiet, matek z dziećmi i kobiet ciężarnych oraz ofiar klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.

kontakt:

ul. Szpitalna 7a
64-000 Kościan

tel. 0-65 512 73 28

oik.koscian@vp.pl


Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie

adres strony internetowej: http://www.osrodekwsparcia.pl/

kontakt:

ul. Gostyńska 52
64-000 Kościan

tel:. (65) 511 00 31


Warsztaty Terapii Zajęciowej

adres strony internetowej : http://www.wtzkoscian.pl/

kontakt:

Osiedle Jagielońskie 48/1
64-000 Kościan

tel.: (065) 512 06 02


Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z  powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę, o której mowa kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Warunkiem ubiegania się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej, a  w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego.

Wniosek ten składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się o umieszczenie. Tu kompletowana jest cała dokumentacja dotycząca umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, a następnie Ośrodek w zależności od miesięcznego  kosztu utrzymania mieszkańca w danym domu pomocy społecznej, wynajduje ten dom, którego koszt utrzymania jest możliwy do uiszczania odpłatności przez osobę kierowaną tj. 70% jej dochodu, małżonka – zstępnych przed wstępnymi, gminę z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym te dwie ostatnie grupy nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy /Ośrodek Pomocy Społecznej/ właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy  prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu / PCPR / prowadzącego dom pomocy społecznej.

W zależności od stanu zdrowia, sprawności fizycznej, intelektualnej, osoby ubiegające się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, kieruje się ją bądź wpisuje na listę osób oczekujących do domu pomocy społecznej odpowiednim do stanu zdrowia.

Domy Pomocy Społecznej dzielą się na:

domy dla:

  • osób w podeszłym wieku,
  • osób przewlekle somatycznie chorych,
  • osób przewlekle psychicznie chorych,
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  • osób niepełnosprawnych fizycznie,

Dom pomocy społecznej może być prowadzony łącznie dla:

  • osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

Na terenie powiatu kościańskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej:


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Mościszkach przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych,

Mościszki 37c
64-010 Krzywiń

www.dpsmosciszki.pl

e-mail sekretariat: mielcarek@dpsmosciszki.pl

tel. (65) 517-73-10, 517-73-11

tel./fax (65) 517-73-12


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Jarogniewicach – przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie,  ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, ociemniałych i z resztka wzroku,

ul. Poznańska 25
64-020 Czempiń

www.dpsjarogniewice.zapto.org

e-mail: dpsjarogniewice@alfa.cop.pl

tel. (0-61) 28 27 027, 28 27 011

tel./fax (0-61) 28 26 110

Tryb kierowania i przyjmowania do domu pomocy społecznej osób ubiegających się o przyjęcie do takiego domu określa Ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. /tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 ze zm./.

BiP

BIP
Image