Kościan: Zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, połączonego ze szkoleniem z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie
Numer ogłoszenia: 235566 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie , ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5110166, faks 65 5110166.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, połączonego ze szkoleniem z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, połączonego ze szkoleniem z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 55.24.10.00-1, 85.31.25.00-4, 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy 2.W przypadkach losowych dotyczących choroby, zdarzenia losowego uniemożliwiającego korzystanie z wyjazdu Zamawiający dopuszcza do pomniejszenia lub powiększenia rzeczywistej liczby uczestników wyjazdu, a co za tym idzie do zmiany kosztów wyjazdu (według jednostkowych kosztów pobytu, zgodnie z kwotami podanymi w formularzu ofertowym). 3.W przypadkach losowych należy uwzględnić możliwość uczestnictwa w wyjeździe dziecka uczestnika, przy czym koszty udziału dziecka w wyjeździe nie mogą przekroczyć kwoty 100 zł/dziennie. 4.W sytuacji losowej dopuszcza sie zmianę osób wykonujących zamówienie, przedstawionych w wykazie osób (zał. nr 4). Przy czym Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że osoby zastępujące spełniają wymagania zawarte w SIWZ oraz przedstawić wymagane w SIWZ dokumenty dotyczące tych osób.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprkoscian.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 14:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.08.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: EFS szansą dla mnie / Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie