Regulamin

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i  zakres działania PCPR.

 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Kościańskiego,

2. Dyrektorze PCPR – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora powiatowej placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego, mieszkania chronionego i ośrodka interwencji kryzysowej,

3. PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w      Kościanie,

4. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

5. powiatowej placówce – należy przez to rozumieć powiatową placówkę opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego utworzoną uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXXV/ 276 / 01 z dnia 27 grudnia 2001r.,

 6. mieszkaniu chronionym – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną  pomocy społecznej pod nazwą  „ Mieszkanie chronione ‘’ utworzoną  w  strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,

 7. Zespole Wsparcia Rodziny – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej pod nazwą „ Zespół Wsparcia Rodziny” utworzoną przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,

 8.Ośrodku Interwencji Kryzysowej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej utworzoną w  strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,

 9. Organizatorze rodzinnej pieczy zastępczej – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

§ 3

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie działa na podstawie następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr 175  poz. 1362 z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej     ( Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie      powiatowym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)      i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji      zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( jednolity      tekst Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721       z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych      ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na      jej podstawie,
 • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lutego      1999 r. Nr V/19/99 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy      Rodzinie w Kościanie,

 2.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

 3.      Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Kościan.

 

4.      Przy pomocy PCPR Starosta sprawuje nadzór nad działalnością:

a)        pieczy zastępczej,

b)     jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,

c)        domów pomocy społecznej,

d)       placówek opiekuńczo-wychowawczych,

e)        ośrodka interwencji kryzysowej.

5.      Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w PCPR regulują przepisy  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. ), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej   ( jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

6.      Organizację i porządek w procesie pracy reguluje Regulamin Pracy obowiązujący w PCPR.

Rozdział II

Zakres działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

§ 4

1. Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  realizuje  zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z następujących ustaw:

1/ z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)  obejmujące:

Zadania własne powiatu:

 • opracowywanie      i realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • prowadzenie      specjalistycznego poradnictwa,
 • przyznawanie      pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom      opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży      niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i      kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,      specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,      młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub      młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • pomoc      w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się      do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i      młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi      dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady      poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki      wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową      opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w      przystosowaniu się,
 • pomoc      cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub      ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,
 • prowadzenie      i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym      oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 • prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy,
 • prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 • sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:

 •   pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 •   prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 •  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 •   udzielanie cudzoziemcom, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

2/    z dnia 9 czerwca 2011r. o  wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej  ( Dz. U. Nr  149 poz. 887 z późn. zm.), obejmujące:

Zadania własne powiatu:

 • opracowanie i realizację 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 • zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach      dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 • tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
 • organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

a)  grup wsparcia,

b)  specjalistycznego poradnictwa;

 • wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych

badań lekarskich;

 • prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 • finansowanie:

a)      świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w

rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

b)      pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny

zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,

 • szkoleń      dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia      rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki      opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin      zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek      opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 • sporządzanie      sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu      pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji      elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 • przekazywanie      do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o powstaniu      zaległości z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w      pieczy zastępczej za okres dłuższy niż 12 miesięcy,

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy      zastępczej;
 • finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o       wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3/ z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( jednolity tekst Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), obejmujące:

 • opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych      programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
 • współpracę z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz Powiatową Społeczną Radą Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w opracowywaniu i realizacji programów, wyżej określonych,
 • udostępnianie      na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie      właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, wyżej określonych oraz rocznej informacji z ich realizacji,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób      niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
 • dofinansowanie:

a)      uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b)      sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c)      zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d)     likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z   indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e)      rehabilitacji dzieci i młodzieży,

 • dofinansowanie  kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • przeprowadzanie kontroli działania i rozliczanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

§ 5

1.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu kościańskiego.

2.  Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 •  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 •  prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 • przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 •  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

Rozdział III

Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

§ 6

1. Działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kieruje Dyrektor zatrudniany i  zwalniany  przez  Zarząd  Powiatu.

2.  Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników PCPR.

3. Podczas nieobecności Dyrektora zastępstwo sprawuje kierownik Zespołu do spraw pieczy zastępczej. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora z wyjątkiem kompetencji przyznanych przez Powiat lub Starostę Dyrektorowi w formie pełnomocnictwa lub upoważnienia.

Do kompetencji Dyrektora PCPR należy:

1. Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań PCPR i przestrzeganie jego Regulaminu.

2.  wydawanie z upoważnienia i w ramach upoważnienia w imieniu Starosty decyzji

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy

zastępczej należących do właściwości powiatu,

 1. dysponowanie środkami finansowymi PFRON i PCPR,
 2. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
 3. zawieranie i rozwiązywanie z upoważnienia Starosty umów cywilnoprawnych dot. pieczy zastępczej,
 4. współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
 5. przekazywanie do właściwego sądu rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 6. wytaczanie na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych,
 7. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na sesje rady powiatu oraz posiedzenia zarządu powiatu,
 8. składanie Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z działalności PCPR oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 9. składanie Zarządowi Powiatu corocznego sprawozdania z działalności PCPR oraz przedstawianie  potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,
 10. 12.  wykonywanie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej,
 11. wykonywanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej w zakresie kontroli standardu usług świadczonych w domach i realizacji programów naprawczych domów,
 12. organizowanie pracy PCPR, powiatowej placówki, mieszkania chronionego, Zespołu Wsparcia Rodziny, Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 13. koordynowanie działalności stanowisk pracy PCPR oraz organizowanie ich współpracy,
 14. ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności pracowników  PCPR,
 15. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
 16. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego PCPR i przedkładanie go Zarządowi Powiatu,
 17. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7 

1. Do wykonywania szczegółowych zadań w strukturze organizacji PCPR wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

–          stanowisko głównego księgowego,

–          stanowisko księgowego,

–          stanowisko do spraw administracyjnych,

–          stanowisko do spraw domów pomocy społecznej, rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, uchodźców oraz nadzoru nad osobami odbywającymi w PCPR karę ograniczenia wolności,

–          stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych,

–          stanowisko doradcy do spraw osób niepełnosprawnych,

–          sprzątaczki.

 

2. W  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie tworzy się Zespół do spraw pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą:

– Kierownik Zespołu,

– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,

– psycholog,

– pedagog.

 

 1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie mogą być utworzone stanowiska pracy do spraw:

–     poradnictwa rodzinnego,

–     terapii rodzinnej,

–          pracy socjalnej.

4. O utworzeniu stanowisk decyzję podejmuje dyrektor i określa szczegółowy zakres czynności  w oparciu o posiadane środki finansowe przy zachowaniu zasady sprawnego działania jednostki.

5. Działalność placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy. Nadzór nad pracą wykonywaną przez Wolontariusza  sprawuje  dyrektor.

Dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem umowę, w której określa między innymi zakres zadań, czas trwania współpracy, zobowiązanie do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących osób objętych działalnością placówki.

Rozdział  III 

Szczegółowe zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy

§ 8

Do zadań głównego księgowego należy:   

 1. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym,
 2. dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych oraz ewidencja w odpowiednich urządzeniach księgowych,
 3. zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty,
 4. sprawdzanie wyciągów bankowych i ewidencja operacji finansowych w urządzeniach księgowych,
 5. opracowanie planów finansowych i sporządzanie sprawozdań finansowych,
 6. bieżąca kontrola gospodarki wg opracowanej instrukcji kasowej,
 7. opracowanie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 8. prowadzenie rozliczeń finansowych,
 9. prowadzenie dokumentacji własnej.

Zadania wymienione w punktach od 1-9 główny księgowy wykonuje  także  w odniesieniu do prowadzonej przez PCPR powiatowej placówki, mieszkania chronionego, Zespołu Wsparcia Rodziny i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

§ 9

Do zadań księgowego należy:

1.   sporządzanie dowodów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym,

2.   sporządzanie list płac oraz umów zlecenia – prowadzenie wszelkich rozliczeń z tym

związanych ( ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny ),

3.   prowadzenie kasy i rozliczeń bezgotówkowych PCPR i PFRON,

4.   prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,

5.   prowadzenie dokumentacji własnej działalności,

6.   załatwianie innych spraw zleconych przez dyrektora PCPR.

Zadania wymienione w punktach od 1-6 księgowy wykonuje także w odniesieniu do prowadzonej przez PCPR powiatowej placówki, mieszkania chronionego, Zespołu Wsparcia Rodziny i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

§ 10

Do zadań stanowiska do spraw administracyjnych należy:

 1. opracowywanie projektów decyzji  administracyjnych i prowadzenie postępowań w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych z zakresu pieczy zastępczej,
 2. opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych i projektów zarządzeń Dyrektora PCPR,
 3.  przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zawierania porozumień między powiatami, dotyczących ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rozliczanie otrzymanych dotacji  i poniesionych wydatków,
 4. przygotowywanie umów o dofinansowanie do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,
 5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 6. udzielanie pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów rodzinnych,
 7. sporządzanie sprawozdań,
 8. prowadzenie dokumentacji własnej działalności
 9. załatwianie innych spraw zleconych przez dyrektora PCPR.

§ 11

Do zadań stanowiska do spraw domów pomocy społecznej, rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, spraw uchodźców oraz nadzoru nad osobami odbywającymi w PCPR karę ograniczenia wolności należy:

 1. organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 2. nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem Wsparcia – placówką dziennego pobytu oraz kierowanie do niej i ustalanie odpłatności za pobyt w placówce osób z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym,
 3. prowadzenie dokumentacji niezbędnej  do ustalenia odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych
  lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 4. przygotowywanie projektów decyzji o ponoszeniu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach  placówkach  opiekuńczo – wychowawczych  i  rodzinach  zastępczych,
 5. udzielanie informacji o prawach i obowiązkach osób ubiegających się o określoną pomoc,
 6. pomoc uchodźcom,
 7. tworzenie i wdrażanie programów pomocy,
 8. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 9. nadzór nad osobami skierowanymi przez sąd do odbywania w PCPR kary ograniczenia wolności,
 10. sporządzanie sprawozdań,
 11. prowadzenie dokumentacji własnej,
 12. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań na swoim stanowisku pracy.
 13. załatwianie spraw zleconych przez dyrektora PCPR.

§ 12 

Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej   działający  w  ramach   poradnictwa   specjalistycznego

prowadzonego przez PCPR – wykonuje zadania z zakresu interwencji kryzysowej, rozumianej jako zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą lub innymi dysfunkcjami, do których należy:

1. udzielanie poradnictwa specjalistycznego i wsparcia przez pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, prawnika,

2.  podejmowanie w interesie wymagającego pomocy współpracy z właściwymi instytucjami, m.in. z policją, sądem, szkołą, ośrodkami pomocy społecznej.

§ 13

Do zadań stanowiska do spraw osób niepełnosprawnych należy:

prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji społecznej poprzez:

 1. opracowywanie      projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w      zakresie rehabilitacji społecznej,
 2. podejmowanie      działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
 3. współpraca      z instytucjami, organizacjami pozarządowymi na rzecz osób      niepełnosprawnych,
 4. prowadzenie      spraw związanych z dofinansowaniem do uczestnictwa osób niepełnosprawnych      i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 5. prowadzenie      spraw związanych z dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki      osób niepełnosprawnych,
 6. prowadzenie      spraw związanych z dofinansowaniem do zaopatrzenia w sprzęt      rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane      osobom niepełnosprawnym,
 1. wdrażanie programów oferowanych przez PFRON,
 2. sporządzanie sprawozdań,
 3. udzielanie informacji o prawach i obowiązkach osób ubiegających się o dofinansowanie,
 4. opracowanie      projektu uchwały rady powiatu w sprawie określenia  zadań, na które przeznaczane są środki      PFRON  z uwzględnieniem planu      finansowego Funduszu stanowiącego załącznik do ustawy budżetowej i      realizacja zadań określonych w uchwale.
 5. załatwianie      spraw zleconych przez dyrektora PCPR.

§ 14

Do zadań doradcy do spraw osób niepełnosprawnych należy:

1.  prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych,

2.  prowadzenie      spraw    związanych     z     dofinansowaniem     do      likwidacji      barier

architektonicznych,    technicznych    i    w     komunikowaniu    się     na    wniosek    osób

niepełnosprawnych,

3. wydawanie    druków    dotyczących    orzecznictwa    o     niepełnosprawności    i    stopniu

niepełnoprawności,

4. wydawanie wniosków dotyczących realizacji zadań w ramach rehabilitacji społecznej przez

PCPR

5. prowadzenie   dokumentacji    wymaganej   na    stanowisku pracy   –   rejestr   osób,   które

korzystają z poradnictwa,

6.  prowadzenie dokumentacji własnej działalności,

7. współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie  zadań na swoim

stanowisku pracy,

8. załatwianie innych spraw zleconych przez dyrektora PCPR.

§ 15

Do zadań realizowanych przez osobę zatrudnioną na stanowisku sprzątaczki należy:

–          utrzymanie czystości i porządku na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Kościanie.

§ 16

Do zadań pracowników Zespołu do spraw pieczy zastępczej należy w szczególności:

Koordynator:

1)      udzielanie  pomocy   rodzinom  zastępczym  i   prowadzącym  rodzinne  domy dziecka w

realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2)      przygotowanie, we  współpracy z asystentem  rodziny i  odpowiednio  rodziną  zastępczą

lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3)      pomoc rodzinom  zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka  w  nawiązaniu

wzajemnego kontaktu;

4)      zapewnianie  rodzinom  zastępczym  oraz  prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu

do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5)      zgłaszanie  do  ośrodków  adopcyjnych  informacji  o  dzieciach  z  uregulowaną sytuacją

prawną,  w  celu  poszukiwania  dla   nich  rodzin  przysposabiających;

6)      udzielanie  wsparcia  pełnoletnim  wychowankom  rodzinnych   form  pieczy  zastępczej;

7)      przedstawianie  corocznego  sprawozdania  z  efektów  pracy  organizatorowi   rodzinnej

pieczy zastępczej

 

Psycholog:

1)      udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2)      przygotowywanie, we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i odpowiednio rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku,

3)      współpraca przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

4)      zapewnianie rodzinom zastępczym pomocy psychologicznej,

5)      pomoc przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia,

6)      udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

Pedagog:

1)      wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,

2)      zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożone demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami.

3)      współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

4)      prowadzenie zajęć w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – świetlicy.

§ 17

Przy realizacji swoich zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z :

– organizacjami pozarządowymi,

– stowarzyszeniami,

– organami administracji samorządowej i rządowej,

– Narodowym Funduszem Zdrowia,

– jednostkami organizacyjnymi opieki zdrowotnej,

– zakładem ubezpieczeń społecznych.

Rozdział IV

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych

§ 18

1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PCPR podpisują:

– Dyrektor PCPR

– Główny Księgowy PCPR.

2. Dyrektor PCPR podpisuje wewnętrzne akty normatywne, decyzje administracyjne oraz wszelkiego rodzaju dokumenty i korespondencję związaną z załatwianiem spraw wynikających z jego właściwości rzeczowej i właściwości miejscowej.

3. Pracownicy opracowujący pisma, parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

4. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w PCPR,  w szczególności zasady podpisywania, oznaczania i parafowania pism oraz dokumentów określa instrukcja kancelaryjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Rozdział V

Organizacja pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 19

 

 1. Ustala się następujący rozkład czasu  pracy  pracowników  PCPR:

–  w poniedziałek                    800 –  1600

–  od wtorku do piątku           700 –  1500

 1. Ustala się czas przyjęć interesantów:

–  w poniedziałek                    800 –  1600

–   od wtorku do piątku           700 –  1500

 

 1. Czas pracy pracowników PCPR nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i  8 godzin dziennie.
 2. Dyrektor PCPR może w przypadkach indywidualnych, na wniosek pracownika wyrazić zgodę na inny czas pracy z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy i 40-godzinnego tygodnia pracy.
 3. Powiatowa placówka opiekuńczo –wychowawcza  wsparcia dziennego czynna jest  w godzinach pracy PCPR w wymiarze 4 godzin dziennie.
 4. 6.      Czas pracy placówki określa dyrektor w regulaminie działania placówki.
 5. W   uzasadnionych    przypadkach    dyrektor    placówki   może  podjąć  decyzję  o  pracy powiatowej placówki w godzinach popołudniowych.

§ 20

Pracownicy PCPR zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy  przez podpisanie listy obecności.

Rozdział VI

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 21

 1. Dyrektor PCPR przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 16.00.
 2. Pozostali pracownicy PCPR przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00, a w poniedziałki od 8.00 do 16.00.
 3. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy  Dyrektor PCPR przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 10.00 do 15.00.

§ 22

Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający :

1)      datę przyjęcia,

2)      imię, nazwisko i adres składającego,

3)      zwięzłe określenie sprawy,

4)      imię i nazwisko przyjmującego,

5)      podpis składającego.

§ 23

PCPR prowadzi rejestr skarg i wniosków.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 24

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 25

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają akceptacji Zarządu Powiatu.