Projekt “Tęcza”

 Kościan , dnia 25 września 2017 r.

PCPR 306/2/5/17                                                                  

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

Wykonanie przedmiotów promocyjnych wraz z oznaczeniami –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: [email protected]

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w dniu 15.09.2017 r.

 

Zamówienie dotyczyło:

Wykonania przedmiotów promocyjnych wraz z oznaczeniami.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił wykonawca:

 1.  Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Usługowe

            „TĘCZA” Dariusz Borowski

           ul. 27 Stycznia 23

           64-000 Kościan


 

Numer sprawy            PCPR 306/4/16                                                                   Kościan , dnia 22 września 2017 r. 

 

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE PN.:

 

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osób niepełnosprawnych –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: [email protected]

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w dniu 14.09.2017 r.

 

Zamówienie dotyczyło:

Zatrudnienia 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 5 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

 

 

Najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów określonych przez zamawiającego przedstawiła:

 1. Patrycja Langner-Skoracka

             Czaczyk 6

             64-030 Śmigiel

 

Z wyżej wymienionym Wykonawcą została popisana umowa.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z realizacją projektu „Tęcza”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

prosi o wycenę poniższych przedmiotów .

tabela

 

Prosimy o przesłanie ww. tabeli pocztą elektroniczną lub osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie do dnia 22.09.2017r.

Adres poczty: [email protected]

Adres siedziby: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

 

Opublikowano 15.09.2017r.


 

 

Numer sprawy            PCPR 306/4/16                                                                                               Kościan , dnia 14 września 2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

 

 1. 1.     Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osób niepełnosprawnych –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 5 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 5 osób niepełnosprawnych, przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godzin  wsparcia.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

 

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

Wymagania dotyczące:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność min 4 dni w miesiącu w godz. od 8.00 do 15.00

 

Kryteria oceny :

1)        cena         60 %

punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)        doświadczenie: ( 1 miesiąc – 1 pkt., maks. 30 pkt.)

 • •          10 miesięcy – 10 pkt.
 • •          11 miesięcy – 11 pkt.
 • •          12 miesięcy – 12 pkt.
 • •          …….
 • •          20 miesięcy – 20 pkt.
 • •          21 miesięcy – 21 pkt.
 • •          22 miesiące – 22 pkt.
 • •          …….
 • •          30 miesięcy – 30 pkt.

Minimalne dopuszczalne doświadczenie to 10 miesięcy, jeżeli wykonawca w ofercie poda doświadczenie 30 miesięcy i dłuższe otrzyma w tym kryterium 30 pkt.

3)        ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej – 10 pkt.

 

Przewidywana forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Świadczona usługa musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę. Nie dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami trzecimi.

 

 1. 2.     Czas realizacji przedmiotu zamówienia:

Od września 2017r.  do czerwca 2018 r. ( 10 miesięcy)

 

 1. 3.     Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
  1. 1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać (wymagane  dokumenty):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym asystenta oraz zobowiązanie do sporządzenia przez asystenta protokołu wykonania zadań – zał. nr 2;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Zaświadczenie lub pozytywna opinia psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji  osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
  • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

 

3. Oferta musi być złożona w nienaruszonym stanie w zamkniętej kopercie, opisanej wg poniższego wzoru:

Oferta dot. postępowania „Zatrudnienie asystenta – PCPR”

Nie otwierać przed 21 września 2017 r.,  godz. 14.00

 

Na kopercie wykonawca poda swoje dane:

Imię i nazwisko

Adres

 

 1. 2.      Termin składania ofert:

21 września  2017 r. do godz14.00

 

 1. 3.      Miejsce składania ofert :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

sekretariat

 

Załączniki:

 1. 1.      Formularz ofertowy
 2. 2.      Oświadczenie wykonawcy
 3. 3.      Projekt umowy
 4. 4.      Wzór dziennika czynności usług asystenckich
 5. 5.      Oświadczenie dot. ZUS-u

 

nr 1 formularz ofertowy zał.

zał. nr 2 oświadczenie

zał. nr 3 projekt umowy zał.

nr 4 dziennik aktywności działań

zał. nr 5 oświadczenie ZUS


 

Numer sprawy            PCPR 306/4/2016                                                                            Kościan , dnia 25 listopada 2016 r.

 

 

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 NA USŁUGI SPOŁECZNE  DOTYCZĄCE ZADANIA PN.:

 

Zatrudnienie 3 asystentów osobistych  osób niepełnosprawnych oraz psychologa –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

CPV 85.12.12.70-6 (usługi psychiatryczne i psychologiczne)

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: [email protected]

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kościańskiego w zakładce zamówienia publiczne oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w dniu 07.11.2016 r.

 

Zamówienie podzielone zostało na cztery części:

Część 1

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Część 2

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Część 3

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 2 dwóch osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Część 4

Zatrudnienie  psychologa dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów określonych przez zamawiającego przedstawili dla:

 

Części 1

Marta Szkodzińska-Langner

Os. Piastowskie 66/9, 64-000 Kościan

 

Części 2

Karolina Trawińska

Stary Lubosz, ul. Kościańska 26, 64-000 Kościan

 

Części 3

Mirosława Hertmanowska

Ul. Surzyńskiego 23, 64-000 Kościan

 

Części 4

Jagoda Bzowy

Ul. 1 Maja 7/9, 63-100 Śrem

 

Z wyżej wymienionymi Wykonawcami zostały popisane umowy na poszczególne części zamówienia.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje , że wyniku zapytania ofertowego na zatrudnienie masażysty  w związku z realizacją projektu „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, usługi masażu rehabilitacyjnego będzie wykonywała Pani Mirosława Hertmanowska.

Opublikowano 21.11.2016r.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z realizacją projektu „Tęcza”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

prosi o wycenę usługi masażu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej.

Termin realizacji zadania 20 miesięcy.

 

 

Zatrudnienie 1 masażysty/fizjoterapeuty dla 20 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Masażysta obejmie opieką 20 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób przez okres 10 miesięcy oraz kolejne 10 osób przez okres kolejnych 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 15 godz. masażu w okresie 10 miesięcy. Liczba osób może się zmniejszyć ze względu na stan zdrowia.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

 

 

Zakres czynności masażysty:

 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w zakresie masażu rehabilitacyjnego z uwzględnieniem technik masażu dostosowanych do osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (teren powiatu kościańskiego)
 • dbałość o bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej w czasie  zabiegów
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika masażysty/fizjoterapeuty.

 

 

Wymagania dotyczące masażysty/fizjoterapeuty:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd

 

 

Przewidywana forma zatrudnienia to umowa zlecenie.

Masażystą/fizjoterapeutą mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej bądź prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Świadczona usługa musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę. Nie dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami trzecimi.

 

Cena brutto wraz z kosztem dojazdu do 1 osoby niepełnosprawnej za 1 godz. ……………………. zł

 

Załączniki:

 1. Dziennik czynności usług
 2. masażysty zapytanie ofertowe

Opublikowano 10.11.2016


 

Numer sprawy            PCPR 306/4/16                                                                                                         Kościan , dnia 07 listopada 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Niniejsze zamówienie przeprowadzone zostanie zgodnie z procedurą zawartą w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz.1020)

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: [email protected]

 

 1. 1.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zatrudnienie 3 asystentów osobistych  osób niepełnosprawnych oraz psychologa –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

CPV 85.12.12.70-6 (usługi psychiatryczne i psychologiczne)

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wg poniższego podziału:

 

Część 1

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób przez okres 10 miesięcy oraz kolejne 5 osób przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godz. wsparcia asystenta w okresie 10 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

 Część 2

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób przez okres 10 miesięcy oraz kolejne 5 osób przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godz. wsparcia asystenta w okresie 10 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

Część 3

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 2 dwóch osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Asystent obejmie opieką 2 osoby niepełnosprawne przez okres 20 miesięcy.  Średnie miesięczne zaangażowanie czasowe asystenta osoby niepełnosprawnej to 30 godzin miesięcznie dla każdej osoby. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 600 godz. wsparcia asystenta w okresie 20 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie Gminy Kościan.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wykonywanie lub pomaganie wykonać osobie niepełnosprawnej takich czynności, które ta osoba by wykonała będąc osobą sprawną zastępując mu jego dysfunkcje,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego,
 • pomoc w uzyskaniu większej samodzielności poprzez pobudzenie aktywności i mobilizowanie do większej samodzielności życiowej osoby niepełnosprawnej,
 • dążenie do usunięcia barier społecznych i psychologicznych (pomoc w likwidowaniu barier interpersonalnych, w komunikacji zewnętrznej, zachęcaniu do kontaktów z otoczeniem),
 • pomoc w innych potrzebach, które zgłosi beneficjent projektu,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług w formie dziennika usług asystenckich,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,

  

Wymagania dotyczące AOON:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność min 4 dni w miesiącu w godz. od 8.00 do 15.00

 

Kryteria oceny ofert dotyczące wyboru AOON:

1)      cena         60 %

 punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

 Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)      doświadczenie: ( 1 miesiąc – 1 pkt., maks. 30 pkt.)

 • 10 miesięcy – 10 pkt.
 • 11 miesięcy – 11 pkt.
 • 12 miesięcy – 12 pkt.
 • …….
 • 20 miesięcy – 20 pkt.
 • 21 miesięcy – 21 pkt.
 • 22 miesiące – 22 pkt.
 • …….
 • 30 miesięcy – 30 pkt.

Minimalne dopuszczalne doświadczenie to 10 miesięcy, jeżeli wykonawca w ofercie poda doświadczenie 30 miesięcy i dłuższe otrzyma w tym kryterium 30 pkt.

 

3)      ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej – 10 pkt.

 

Część 4

Zatrudnienie  psychologa dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wsparciem objętych będzie min 65 dzieci przebywających w 39 rodzinach zastępczych oraz 10 osób niepełnosprawnych wg  potrzeb.

Łącznie udzielonych zostanie 600 godzin wsparcia psychologicznego w okresie 20 miesięcy (30 godzin na miesiąc)

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu (do rodziny lub osoby niepełnosprawnej).

Zakres czynności psychologa:

 • diagnoza i terapia w środowisku rodzinnym rodzin zastępczych i dzieci u nich przebywających,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów emocjonalnych u osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług psychologa.

Wymagania:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych
 • praca terapeutyczna z rodzinami zastępczymi i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy
 • doświadczenie w pracy psychologa – min 3 lata,
 • ukończone studia psychologiczne.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Wsparciem objętych będzie 39 osób, w tym osoby dorosłe i dzieci oraz osoby dorosłe i dzieci z niepełnosprawnością wg  potrzeb.

Łącznie udzielonych zostanie 240 godzin wsparcia psychologicznego w okresie 20 miesięcy (12 godzin na miesiąc)

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie Gminy Kościan (do rodziny lub osoby niepełnosprawnej).

Zakres czynności psychologa:

 • diagnoza i terapia w środowisku rodzinnym uczestników projektu,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów emocjonalnych u osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług w formie dziennika usług asystenckich,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie.

Wymagania:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd,
 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych,
 • praca terapeutyczna z rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy,
 • doświadczenie w pracy psychologa – min 3 lata,
 • ukończone studia psychologiczne.

 

Kryteria oceny ofert dotyczące wyboru psychologa:

1)      cena         60 %

 

punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

 

Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)      doświadczenie zawodowe        30 %

praca terapeutyczna z rodzinami zastępczymi i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy    

 

punkty w kryterium doświadczenia zostaną przyznane zgodnie z poniższa zasadą:

8   miesięcy doświadczenia  – 5 pkt.

12 miesięcy doświadczenia – 10 pkt.

16 miesięcy doświadczenia – 20 pkt.

20 miesięcy doświadczenia – 30 pkt.

 

3)      Wykształcenie    10 % 

ukończony 4 letni kurs terapeutyczny lub w trakcie ostatniego roku trwania

 

punkty w kryterium doświadczenia zostaną przyznane zgodnie z poniższa zasadą:

w trakcie ostatniego roku trwania  kursu terapeutycznego        5 pkt.

ukończony 4 letni kurs terapeutyczny                                       10 pkt.

 

 Przewidywana forma zatrudnienia dla wszystkich części zamówienia: umowa zlecenie.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej bądź prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Świadczona usługa musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę. Nie dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami trzecimi.

 

 1. 2.     Czas realizacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich części:
 • od listopada 2016r.  do czerwca 2018 r. ( 20 miesięcy) 
 1. 3.     Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty dla wszystkich części:
  1. 1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część postępowania.
  2. 2.      Oferta musi zawierać (wymagane  dokumenty):

Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (dla części 1-3):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym asystenta oraz zobowiązanie do sporządzenia przez asystenta protokołu wykonania zadań– zał. nr 2;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Zaświadczenie lub pozytywna opinia psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji  osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
  • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

 

 Usługa psychologa (dla części 4):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu terapeutycznego lub zaświadczenie o odbywaniu ostatniego roku 4 letniego kursu terapeutycznego;
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów psychologicznych;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym psychologa oraz zobowiązanie do sporządzenia przez psychologa protokołu wykonania zadań  – zał. nr 2;

 

 1. 3.      Oferta musi być złożona w nienaruszonym stanie w zamkniętej kopercie, opisanej wg poniższego wzoru:

Oferta dot. postępowania „Zatrudnienie asystentów i psychologa – PCPR i GOPS Kościan”

Dotyczy części nr ………  ,  nie otwierać przed 15 listopada 2016 r.,  godz. 14.00

 

Na kopercie wykonawca poda swoje dane:

Imię i nazwisko

Adres

 

 1. 4.      Termin składania ofert:

15 listopad 2016 r. do godz14.00

 

 1. 5.      Miejsce składania ofert :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

sekretariat

 

 

Załączniki:

 1.  Formularz ofertowy
 2.  Oświadczenie
 3.  Projekt umowy
 4. Wzór dziennika aktywności działań
 5. Wzór dziennika aktywności działań psycholog
 6. Oświadczenie ZUS

 

 loga EFS

 

Projekt ,,Tęcza”

Na sesji w dniu 19 października 2016r. zatwierdzono projekt „Tęcza” opracowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt przygotowało Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie wraz z partnerami Ośrodkiem Pomocy Społecznym w Śmiglu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Kościańską Operatywną Spółdzielnią Socjalną KOSS.

Będzie on realizowany na terenie powiatu Kościańskiego przez 24 miesiące od 1.09.2016r. do 31.08.2018r. Skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W ramach tego projektu podejmowane będą działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych . Szacuje się, że w projekcie weźmie udział 256 osób.

Całkowita wartość projektu to 1.839.490,74 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 1.747.516,20 zł, natomiast wkład własny wyniesie 91.974,54zł.