Projekt “Tęcza”

Powiat Kościański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z zakończeniem projektu „Tęcza” 31.08.2018r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków EFS dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa informuje, że zobowiązuje się do zapewnienia instytucjonalnej gotowości podmiotów do świadczenia usług, utworzonych w ramach projektu oraz zachowania trwałości zakupionego sprzętu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizację projektu tj. 24 miesiące, do dnia 31.08.2020r. oraz zachowania trwałości wydatków cross-financing do dnia 03.03.2024r.

Projekt obejmował Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0009/15 realizowany był w partnerstwie przez:

 • Powiat Kościański/Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
 • Gminę Śmigiel/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
 • Gminę Kościan/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
 • Gminę Miejską Kościan/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
 • Spółdzielnię Socjalną Kościańską Operatywną Spółdzielnię Socjalną KOSS.

 

 

______________________________________________________________________

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z zakończeniem projektu „Tęcza” 31.08.2018r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków EFS dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa informuje, że zobowiązuje się do zapewnienia instytucjonalnej gotowości podmiotów do świadczenia usług, utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizację projektu tj. 24 miesiące oraz zakupionego sprzętu.

 

Projekt obejmował Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0009/15 realizowany był w partnerstwie przez:

 • Powiat Kościański/Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
 • Gminę Śmigiel/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
 • Gminę Kościan/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
 • Gminę Miejską Kościan/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
 • Spółdzielnię Socjalną Kościańską Operatywną Spółdzielnię Socjalną KOSS

 

Opublikowano 03.09.2018r.

______________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 500198528-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie: Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych 4-dniowych dla 14 rodziców zastępczych + 1 osoba z otoczenia + 30 dzieci z rodzin zastępczych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu
projekt pn.: Tęcza w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597517-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 41110950000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64000   Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 110 166, e-mail [email protected], faks 655 110 166.
Adres strony internetowej (url): www.pcprkoscian.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych 4-dniowych dla 14 rodziców zastępczych + 1 osoba z otoczenia + 30 dzieci z rodzin zastępczych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PCPR 306/2/2/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Tematyka szkoleń: 1.Dla rodziców zastępczych: a)budowanie wartości, b)inicjacja samoseksualna, 2.dla dzieci: a)savoir vivre czyli dobre wychowanie, b)jestem wielki – pokażę Ci co umiem, 3.dla młodzieży: a)bezpieczne związki rówieśnicze b)wpływ grupy rówieśniczej na zachowanie nastolatków. Ilość osób: a)30 dzieci z rodzin zastępczych b)14 rodziców zastępczych c)3 trenerów (2 psychologów i 1 pedagog) d)1 opiekun grupy – pracownik PCPR- obecność 24 h na dobę e)1 opiekun dla dzieci, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach w trakcie trwania szkoleń. f)możliwość uczestnictwa 1 osoby z otoczenia (dziecko biologiczne oraz rodzic biologiczny) g)liczba osób w podziale na rodziców zastępczych, dzieci, otoczenie może ulec zmianie ze względu na rezygnację osób i konieczność zakwalifikowania kolejnych rodzin, przy czym zostanie zachowana ogólna liczba osób. Liczba uczestników 50 Wymagania: Zajęcia prowadzone będą przez 3 trenerów (2 psychologów i 1 pedagoga). Ze względu na wielodzietność rodzin oraz doświadczanie podobnych problemów w opiece i wychowaniu zaplanowano 4 dniowe szkolenie wyjazdowe, w którym równolegle będą uczestniczyć rodziny zastępcze oraz dzieci u nich przebywające. Szkolenia dla dzieci prowadzone będą w dwóch grupach wiekowych. Szkolenie dla rodzin zastępczych trwać będzie 20 godzin dydaktycznych oraz dla dzieci 20 godzin dydaktycznych. W ramach kosztów zapewniony będzie nocleg, przeprowadzenie warsztatów-szkoleń, materiały szkoleniowe, transport, ubezpieczenie NNW, wyżywienie. Szkolenia powinna prowadzić wykwalifikowana kadra w ilości 3 osób – 2 psychologów i 1 pedagog. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń. Firma organizująca szkolenia powinna posiadająca doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń dla dorosłych i dzieci. Lokalizacja – w miejscowości w promieniu do 40 km od Kościana, woj. Wielkopolskie, atrakcyjnej turystycznie, najkorzystniej blisko jeziora lub w lesie (wykluczone miasta i duże miejscowości, z dala od ruchliwych miejsc i dróg). Ponadto Wykonawca w cenie zapewnia: a)Zakwaterowanie wszystkich uczestników na terenie jednego ośrodka w obiekcie w dobrym stanie technicznym. Teren ośrodka powinien być ogrodzony, bezpieczny, oświetlony i strzeżony. Ogrzewanie pomieszczeń włączane w razie potrzeby, na wniosek uczestników warsztatów. b)Na terenie ośrodka powinno znajdować się miejsce do zorganizowania: szkoleń (odpowiednio przygotowane i wyposażone 3 klimatyzowane sale do przeprowadzenia szkoleń zarówno z dorosłymi jak i dziećmi), bezpiecznego ogniska/grilla dla uczestników warsztatów. Powinno być miejsce do zabaw dla dzieci na zewnątrz jak i w budynku ze względu na różne warunki pogodowe. Również na terenie ośrodka powinno znajdować się boisko do gry w piłkę, oraz inne atrakcje np. piłkarzyki, trampolina, paletki do badmintona itp. c)Noclegi w pokojach 2-7 osobowych z łazienkami (ciepła woda), pokoje wyposażone w estetyczne meble, pościel, ręczniki, łóżka jednoosobowe, telewizor, dostęp do internetu. Na terenie ośrodka dostęp do czajnika elektrycznego. d)Transport z Kościana na miejsce szkolenia i z powrotem (autokar sprawny technicznie, z ważnymi badaniami technicznymi i ważnym ubezpieczeniem). e)Ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników warsztatów. f)Pełne wyżywienie na terenie ośrodka, jedna zmiana żywieniowa (3 posiłki dziennie – posiłki urozmaicone o wysokich wartościach odżywczych) – śniadanie, obiad i kolacja, stała dostępność napojów: kawa, herbata, kompot w ciągu dnia w jadalni. W trakcie szkoleń powinna być przewidziana przerwa kawowa: napoje + ciastko. W dniu przyjazdu pierwszym posiłkiem będzie obiad, w dniu wyjazdu ostatnim posiłkiem będzie obiad oraz woda/soki na drogę powrotną. g)Stały kontakt z pracownikiem ośrodka w trakcie trwania warsztatów. h)Organizacja czasu wolnego w formie różnorodnych zabaw integracyjnych dzieci-rodzice (np. ognisko/grill, podchody, karaoke, przejażdżki bryczkami, itp.) i)Zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników warsztatów. j)Oznakowanie sali szkoleniowej i miejsca pobytu logotypami unijnymi dotyczącymi programu i dostarczonymi przez Wykonawcę (wzory Wykonawca otrzyma od Zamawiającego). k)Wykonanie zdjęć dokumentujących prowadzenie szkoleń i przekazanie ich w formie elektronicznej Zamawiającemu (płyta CD). l)Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji i przekazania jej w formie pisemnej po zakończeniu szkolenia Zamawiającemu (karty czasu pracy, spostrzeżenia i opracowane wnioski niezbędne do pracy z poszczególnymi rodzinami). m)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie trwania warsztatów. n)Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia uczestnikom warsztatów certyfikatów jego ukończenia, certyfikaty powinny być opatrzone logami unijnymi wg wzoru podanego przez Zamawiającego. o)Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia i dostarczenia zamawiającemu ankiet otrzymanych elektronicznie wg wzoru przekazanego przez PCPR Kościan w dniu zakończenia szkolenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV: 85121270-6, 55241000-1, 60172000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 58600
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: EDU-RACHMISTRZ Marzena Adamowicz
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: Os.Piastowskie 115/150
Kod pocztowy: 61-166
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 44700
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47970
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 66%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Opublikowano 21.08.2018r.

 

_________________________________________________________________________

 

 

Opublikowano 10.08.2018r.

___________________________________________________________________________

 

 

Kościan, dnia 09.08.2018  r.

 

Nr sprawy PCPR 306/1/1/18                       

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG MASAŻYSTY/FIZJOTERAPEUTY

                                                          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z realizacją projektu „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że zamawiający dokonał  wyboru najkorzystniejszej oferty świadczenie usług masażysty/fizjoterapeuty.

Zamawiający  uznał, że najkorzystniejszą ofertę ze względu na cenę przedstawiła:    

 

 1. Mirosława Hertmanowska

Ul. Surzyńskiego 23

64-000 Kościan

  

Pozostałe złożone oferty:

 1. Justyna Przybylska

Ul. Chałubińskiego 8

63-100 Śrem

 

 1. Magdalena Łupicka

Kurza Góra

Ul. Leśna 11

64-000 Kościan

 

Opublikowano 09.08.2018r.

___________________________________________________________________________

 

 

Kościan, dnia 08.08.2018  r.

 

PCPR 306/2/2/2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert – Informacje z otwarcia ofert

 

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie –  57.131  PLN

 

 

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto warsztatówCena brutto za 1 uczestnikaDoświadczenie 1 psychologaDoświadczenie 2 psychologaDoświadczenie pedagoga
1Sun&More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

46.000,00920,00101010

 

Miejsce wykonywania zadania

 

Ośrodek Trzy Jeziora WieleńTermin wykonania19-22.08.2018
2PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich-Grzegorzewska

ul. Średnia 11, 64-100 Leszno

41.400,00920,0010109

 

Miejsce wykonywania zadania

 

Centrum Wypoczynkowo Konferencyjne Trzy Jeziora WieleńTermin wykonania20-23.08.2018 r.
3EDU-RACHMISTRZ Marzena Adamowicz

Os. Piastowskie 115/150, 61-166 Poznań

44.700,00894,00101010

 

Miejsce wykonywania zadania

 

VITALIA Hotel& Resort Boszkowo – Letnisko WielkopolskaTermin wykonania20-23.08.2018 r.
4Balans Szkolenia Rozwój Relaks Olga Czarnecka

ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań

47.970,001.066,00101010

 

Miejsce wykonywania zadania

 

Hotel Trzy Jeziora WieleńTermin wykonania19-22.08.2018 r.

 

Termin wykonania zamówienia 20-23 sierpnia 2018r. lub 19-22 sierpnia 2018r.

Termin płatności – do 30 sierpnia 2018 r.

 

 

Opublikowano 09.08.2018r.

___________________________________________________________________________

 

Kościan, 01.08.2018r.

Nr sprawy PCPR 306/1/1/18

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z realizacją projektu „Tęcza”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

prosi o wycenę usługi masażu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej.

Termin realizacji zadania sierpień 2018r.

  

Zatrudnienie 1 masażysty/fizjoterapeuty dla 18 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Masażysta/fizjoterapeuta obejmie opieką 18 osób niepełnosprawnych w okresie od 9-24 sierpnia 2018r. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma średnio 5 godz. (ogólnie w trakcie trwania umowy 90 godz.). Liczba osób może się zmniejszyć ze względu na stan zdrowia,  ogólna liczba godz. (90) dla wszystkich uczestników nie ulegnie zmianie.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

  

Zakres czynności masażysty/fizjoterapeuty:

 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w zakresie masażu rehabilitacyjnego z uwzględnieniem technik masażu dostosowanych do osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (teren powiatu kościańskiego)
 • dbałość o bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej w czasie zabiegów
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
 • dokumentowanie usług w formie dziennika masażysty/fizjoterapeuty.

 

 

Wymagania dotyczące masażysty/ fizjoterapeuty:

 • dojazd do osoby niepełnosprawnej na terenie powiatu kościańskiego we własnym zakresie
 • doświadczenie w prowadzeniu rehabilitacji osób niepełnosprawnych min. 12 m-cy
 • ukończone studia na kierunku fizjoterapia/rehabilitacja

 

Wymagane dokumenty:

 • Załączniki niżej wymienione
 • CV z opisem posiadanego doświadczenia
 • Dyplomy bądź inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje bądź uprawnienia

 

 

Przewidywana forma zatrudnienia to umowa zlecenie. Wykonawca będzie świadczył usługi z zakresu rehabilitacji  dla 18 osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2018r. w wymiarze ogólnym 90 godzin.

 

Prosimy o przesłanie formularza ofertowego wraz z pozostałymi załącznikami do zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku pocztą elektroniczną lub osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie do dnia 08.08.2018r. do godz. 15.00.

Adres poczty: [email protected]
Adres siedziby: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan

 

Załączniki:

 1. zal.-nr-1-formularz-ofertowy
 2. Zał. nr 2 Dziennik-czynności-usług-masażysty
 3. Zał. nr 3 przetwarzanie-danych-wykonawca
 4. Zał. nr 4 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (1)
 5. zał. nr 5 oświadczenie ZUS
 6. zał nr 6 oświadczenie godz
 7. zał. nr 7 Umowa powierzenia

 

Opublikowano 01.08.2018r.

_____________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 597517-N-2018 z dnia 2018-08-01 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie: Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych 4-dniowych dla 14 rodziców zastępczych + 1 osoba z otoczenia + 30 dzieci z rodzin zastępczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, krajowy numer identyfikacyjny 41110950000000, ul. ul. Gostyńska  38 , 64000   Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 110 166, e-mail [email protected], faks 655 110 166.
  Adres strony internetowej (URL): www.pcprkoscian.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pcprkoscian.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pcprkoscian.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, Ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych 4-dniowych dla 14 rodziców zastępczych + 1 osoba z otoczenia + 30 dzieci z rodzin zastępczych
Numer referencyjny: PCPR 306/2/2/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Tematyka szkoleń: 1.Dla rodziców zastępczych: a)budowanie wartości, b)inicjacja samoseksualna, 2.dla dzieci: a)savoir vivre czyli dobre wychowanie, b)jestem wielki – pokażę Ci co umiem, 3.dla młodzieży: a)bezpieczne związki rówieśnicze b)wpływ grupy rówieśniczej na zachowanie nastolatków. Ilość osób: a)30 dzieci z rodzin zastępczych b)14 rodziców zastępczych c)3 trenerów (2 psychologów i 1 pedagog) d)1 opiekun grupy – pracownik PCPR- obecność 24 h na dobę e)1 opiekun dla dzieci, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach w trakcie trwania szkoleń. f)możliwość uczestnictwa 1 osoby z otoczenia (dziecko biologiczne oraz rodzic biologiczny) g)liczba osób w podziale na rodziców zastępczych, dzieci, otoczenie może ulec zmianie ze względu na rezygnację osób i konieczność zakwalifikowania kolejnych rodzin, przy czym zostanie zachowana ogólna liczba osób. Liczba uczestników 50 Wymagania: Zajęcia prowadzone będą przez 3 trenerów (2 psychologów i 1 pedagoga). Ze względu na wielodzietność rodzin oraz doświadczanie podobnych problemów w opiece i wychowaniu zaplanowano 4 dniowe szkolenie wyjazdowe, w którym równolegle będą uczestniczyć rodziny zastępcze oraz dzieci u nich przebywające. Szkolenia dla dzieci prowadzone będą w dwóch grupach wiekowych. Szkolenie dla rodzin zastępczych trwać będzie 20 godzin dydaktycznych oraz dla dzieci 20 godzin dydaktycznych. W ramach kosztów zapewniony będzie nocleg, przeprowadzenie warsztatów-szkoleń, materiały szkoleniowe, transport, ubezpieczenie NNW, wyżywienie. Szkolenia powinna prowadzić wykwalifikowana kadra w ilości 3 osób – 2 psychologów i 1 pedagog. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń. Firma organizująca szkolenia powinna posiadająca doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń dla dorosłych i dzieci. Lokalizacja – w miejscowości w promieniu do 40 km od Kościana, woj. Wielkopolskie, atrakcyjnej turystycznie, najkorzystniej blisko jeziora lub w lesie (wykluczone miasta i duże miejscowości, z dala od ruchliwych miejsc i dróg). Ponadto Wykonawca w cenie zapewnia: a)Zakwaterowanie wszystkich uczestników na terenie jednego ośrodka w obiekcie w dobrym stanie technicznym. Teren ośrodka powinien być ogrodzony, bezpieczny, oświetlony i strzeżony. Ogrzewanie pomieszczeń włączane w razie potrzeby, na wniosek uczestników warsztatów. b)Na terenie ośrodka powinno znajdować się miejsce do zorganizowania: szkoleń (odpowiednio przygotowane i wyposażone 3 klimatyzowane sale do przeprowadzenia szkoleń zarówno z dorosłymi jak i dziećmi), bezpiecznego ogniska/grilla dla uczestników warsztatów. Powinno być miejsce do zabaw dla dzieci na zewnątrz jak i w budynku ze względu na różne warunki pogodowe. Również na terenie ośrodka powinno znajdować się boisko do gry w piłkę, oraz inne atrakcje np. piłkarzyki, trampolina, paletki do badmintona itp. c)Noclegi w pokojach 2-7 osobowych z łazienkami (ciepła woda), pokoje wyposażone w estetyczne meble, pościel, ręczniki, łóżka jednoosobowe, telewizor, dostęp do internetu. Na terenie ośrodka dostęp do czajnika elektrycznego. d)Transport z Kościana na miejsce szkolenia i z powrotem (autokar sprawny technicznie, z ważnymi badaniami technicznymi i ważnym ubezpieczeniem). e)Ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników warsztatów. f)Pełne wyżywienie na terenie ośrodka, jedna zmiana żywieniowa (3 posiłki dziennie – posiłki urozmaicone o wysokich wartościach odżywczych) – śniadanie, obiad i kolacja, stała dostępność napojów: kawa, herbata, kompot w ciągu dnia w jadalni. W trakcie szkoleń powinna być przewidziana przerwa kawowa: napoje + ciastko. W dniu przyjazdu pierwszym posiłkiem będzie obiad, w dniu wyjazdu ostatnim posiłkiem będzie obiad oraz woda/soki na drogę powrotną. g)Stały kontakt z pracownikiem ośrodka w trakcie trwania warsztatów. h)Organizacja czasu wolnego w formie różnorodnych zabaw integracyjnych dzieci-rodzice (np. ognisko/grill, podchody, karaoke, przejażdżki bryczkami, itp.) i)Zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników warsztatów. j)Oznakowanie sali szkoleniowej i miejsca pobytu logotypami unijnymi dotyczącymi programu i dostarczonymi przez Wykonawcę (wzory Wykonawca otrzyma od Zamawiającego). k)Wykonanie zdjęć dokumentujących prowadzenie szkoleń i przekazanie ich w formie elektronicznej Zamawiającemu (płyta CD). l)Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji i przekazania jej w formie pisemnej po zakończeniu szkolenia Zamawiającemu (karty czasu pracy, spostrzeżenia i opracowane wnioski niezbędne do pracy z poszczególnymi rodzinami). m)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie trwania warsztatów. n)Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia uczestnikom warsztatów certyfikatów jego ukończenia, certyfikaty powinny być opatrzone logami unijnymi wg wzoru podanego przez Zamawiającego. o)Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia i dostarczenia zamawiającemu ankiet otrzymanych elektronicznie wg wzoru przekazanego przez PCPR Kościan w dniu zakończenia szkolenia.

II.5) Główny kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
85121270-6
55241000-1
60172000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-08-192018-08-22
2018-08-202018-08-23

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca z podanych wyżej terminów wybierze jeden termin.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że: 1)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie jedną usługę obejmującą przeprowadzenie warsztatów–szkoleń wyjazdowych, dla min.40 osób; 2)dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia: a)2 psychologów b)1 pedagog Proponowane osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy zawodowej min.3 lata.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 7 do SIWZ; 3)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 7 do SIWZ; 4)oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zał. nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ; b)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a)szczegółowy program szkolenia; b)przewidywane formy organizacji czasu wolnego; c)informacje dotyczące ośrodka w formie folderów, zdjęć, opisów, na podstawie których zamawiający będzie mógł zweryfikować zgodność wymogów zawartych w SIWZ z zaproponowaną przez wykonawcę ofertą (potwierdzenie oczekiwanego standardu). Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania warunków technicznych wskazanego w ofercie ośrodka.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 1.000 PLN. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie nr konta 64 8666 0004 0109 4373 2000 0004 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami) – poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie psychologa/pedagoga40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy, pod warunkiem, że podwykonawca będzie spełniał wymagania zawarte w SIWZ 2.W przypadkach losowych dotyczących choroby, zdarzenia losowego uniemożliwiającego korzystanie z warsztatów Zamawiający dopuszcza do pomniejszenia lub powiększenia rzeczywistej liczby uczestników warsztatów, a co za tym idzie do zmiany kosztów warsztatów (według jednostkowych kosztów pobytu, zgodnie z kwotami podanymi w formularzu ofertowym). 3.W sytuacji losowej dopuszcza sie zmianę osób realizujących zadanie wymienionych z imienia i nazwiska w formularzu ofertowym (dotyczy osób psychologa i pedagoga), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania zawarte w SIWZ i będą posiadały co najmniej takie samo doświadczenie. Przy czym Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że osoby te posiadają co najmniej takie same doświadczenie jak osoby zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie oraz na potwierdzenie tego przedstawić wymagane w SIWZ dokumenty i informacje dotyczące tych osób.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-08, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

SIWZ WARSZTATY Z LOGO aktualne – kopia(2)

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 oswiadczenie dot. spe-niania warunkow udzia-u

zał. nr 3 oswiadczenie dot. przes-anek wykluczenia

zał. nr 4 wykaz us-ug

zał. nr 5 wykaz osob

zał. nr 6 oswiadczenie o grupie kapita-owej

zał. nr 7 oswiadczenie art.24

zał. nr 8 projekt umowy

zał. nr 9 Umowa powierzenia

oswiadczenie dot. RODO

 

 

Opublikowano 01.08.2018r.

_____________________________________________________________________

 

 

Kościan, dnia 01.08.2018  r.

 

Nr sprawy PCPR 306/2/1/18                       

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA 20 LAPTOPÓW WG SPECYFIKACJI

                                                          

 

Kościan, dnia 01.08.2018  r.

 

Nr sprawy PCPR 306/2/1/18                       

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA 20 LAPTOPÓW WG SPECYFIKACJI

                                                          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z realizacją projektu „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że zamawiający dokonał  wyboru najkorzystniejszej oferty na 20 szt. Laptopów. Pod uwagę była brana cena przedstawiona w złożonym formularzu cenowym wraz z specyfikacją.

 

Zamawiający  uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawił:    

 

 1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

Ul. Wolności 8 lok. 4,

26-600 Radom

 

 

Pozostałe złożone oferty:

 1. ALTBIT Sp. z o.o.

Ul. Cicha 17

05-500 Nowa Iwiczna

 

 1. pl Sp. z o.o.
 2. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko-Biała

 

 1. INFOLOGIC S.C.
 2. Olszar, J. Olszar

Ul. Ustrońska 20

43-400 Cieszyn

 

 1. MKM Market

Małgorzata Modzelewska

Ul. Zdziarska 83Z/8 lok.2

03-289 Warszawa

 

 1. EWAM SYSTEM
 2. Złotowska 66

60-189 Poznań

 

 1. OFFICE PULSE Sp. z o.o., Sp. k.

Ul. Domaniewska nr 17/19 lok. 133

02-672 Warszawa

 

 1. Prime Computers

Ul. Kraszewskiego 15A

50-229 Wrocław

 

 1. AWM Technology

Ul. Sadowa 5,

32-340 Wolbrom

 

 1. INFOCENTRUM Sp. z o.o.

Ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229

61-485 Poznań

 

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„TELE-BUD” Waldemar Kusz

Kiełczewo

Ul. Polna 36

64-000 Kościan

 

 1. LOGIN COMPUTER

Bogna Han

Ul. Leszczyńskich 27

64-100 Leszno

O/Krotoszyn

Rynek 6

63-700 Krotoszyn

 

 1. RUBIT BIS Krzysztof Kłonicki

Ul. Leszczyńska 64

62-050 Mosina

 

 

Opublikowano 01.08.2018r.

_____________________________________________________________________

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z realizacją projektu “Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie przygotowywało zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztatów , dlatego prosimy o wykonanie oszacowania kosztu jednostkowego takiego zadania.

W załączeniu przesyłamy informację dot. warsztatów oraz prosimy o uzupełnienie kosztu jednostkowego, danych kontaktowych, podpisanie oraz odesłanie na adres [email protected] lub do siedziby tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan do 24.07.2018r. do godz. 15.00.

szacowanie warsztatów dla rodzin zastępczych i dzieci

 

Opublikowano: 18.07.2018r.

______________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z realizacją projektu „Tęcza”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

prosi o złożenie  formularza ofertowego na 20 szt. Laptopów.

 

Prosimy o przesłanie formularza ofertowego oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych załączonego do zapytania pocztą elektroniczną lub osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie do dnia 27.06.2018r. do godz. 15.00.

Adres poczty: [email protected]
Adres siedziby: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan

 

Załączniki:

formularz ofertowy1

przetwarzanie danych wykonawca czerwiec 2018

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (1)

Opublikowano 20.06.2018r.

___________________________________________________________________

 

 Kościan , dnia 25 września 2017 r.

PCPR 306/2/5/17                                                                  

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

Wykonanie przedmiotów promocyjnych wraz z oznaczeniami –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: [email protected]

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w dniu 15.09.2017 r.

 

Zamówienie dotyczyło:

Wykonania przedmiotów promocyjnych wraz z oznaczeniami.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił wykonawca:

 1.  Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Usługowe

            „TĘCZA” Dariusz Borowski

           ul. 27 Stycznia 23

           64-000 Kościan


 

Numer sprawy            PCPR 306/4/16                                                                   Kościan , dnia 22 września 2017 r. 

 

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE PN.:

 

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osób niepełnosprawnych –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: [email protected]

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w dniu 14.09.2017 r.

 

Zamówienie dotyczyło:

Zatrudnienia 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 5 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

 

 

Najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów określonych przez zamawiającego przedstawiła:

 1. Patrycja Langner-Skoracka

             Czaczyk 6

             64-030 Śmigiel

 

Z wyżej wymienionym Wykonawcą została popisana umowa.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z realizacją projektu „Tęcza”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

prosi o wycenę poniższych przedmiotów .

tabela

 

Prosimy o przesłanie ww. tabeli pocztą elektroniczną lub osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie do dnia 22.09.2017r.

Adres poczty: [email protected]

Adres siedziby: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

 

Opublikowano 15.09.2017r.


 

 

Numer sprawy            PCPR 306/4/16                                                                                               Kościan , dnia 14 września 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

 

 1. 1.     Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osób niepełnosprawnych –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 5 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 5 osób niepełnosprawnych, przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godzin  wsparcia.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

 

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

Wymagania dotyczące:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność min 4 dni w miesiącu w godz. od 8.00 do 15.00

 

Kryteria oceny :

1)        cena         60 %

punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)        doświadczenie: ( 1 miesiąc – 1 pkt., maks. 30 pkt.)

 • •          10 miesięcy – 10 pkt.
 • •          11 miesięcy – 11 pkt.
 • •          12 miesięcy – 12 pkt.
 • •          …….
 • •          20 miesięcy – 20 pkt.
 • •          21 miesięcy – 21 pkt.
 • •          22 miesiące – 22 pkt.
 • •          …….
 • •          30 miesięcy – 30 pkt.

Minimalne dopuszczalne doświadczenie to 10 miesięcy, jeżeli wykonawca w ofercie poda doświadczenie 30 miesięcy i dłuższe otrzyma w tym kryterium 30 pkt.

3)        ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej – 10 pkt.

 

Przewidywana forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Świadczona usługa musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę. Nie dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami trzecimi.

 

 1. 2.     Czas realizacji przedmiotu zamówienia:

Od września 2017r.  do czerwca 2018 r. ( 10 miesięcy)

 

 1. 3.     Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
  1. 1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać (wymagane  dokumenty):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym asystenta oraz zobowiązanie do sporządzenia przez asystenta protokołu wykonania zadań – zał. nr 2;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Zaświadczenie lub pozytywna opinia psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji  osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
  • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

 

3. Oferta musi być złożona w nienaruszonym stanie w zamkniętej kopercie, opisanej wg poniższego wzoru:

Oferta dot. postępowania „Zatrudnienie asystenta – PCPR”

Nie otwierać przed 21 września 2017 r.,  godz. 14.00

 

Na kopercie wykonawca poda swoje dane:

Imię i nazwisko

Adres

 

 1. 2.      Termin składania ofert:

21 września  2017 r. do godz14.00

 

 1. 3.      Miejsce składania ofert :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

sekretariat

 

Załączniki:

 1. 1.      Formularz ofertowy
 2. 2.      Oświadczenie wykonawcy
 3. 3.      Projekt umowy
 4. 4.      Wzór dziennika czynności usług asystenckich
 5. 5.      Oświadczenie dot. ZUS-u

 

nr 1 formularz ofertowy zał.

zał. nr 2 oświadczenie

zał. nr 3 projekt umowy zał.

nr 4 dziennik aktywności działań

zał. nr 5 oświadczenie ZUS


 

Numer sprawy            PCPR 306/4/2016                                                                            Kościan , dnia 25 listopada 2016 r.

 

 

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 NA USŁUGI SPOŁECZNE  DOTYCZĄCE ZADANIA PN.:

 

Zatrudnienie 3 asystentów osobistych  osób niepełnosprawnych oraz psychologa –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

CPV 85.12.12.70-6 (usługi psychiatryczne i psychologiczne)

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: [email protected]

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kościańskiego w zakładce zamówienia publiczne oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w dniu 07.11.2016 r.

 

Zamówienie podzielone zostało na cztery części:

Część 1

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Część 2

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Część 3

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 2 dwóch osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Część 4

Zatrudnienie  psychologa dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów określonych przez zamawiającego przedstawili dla:

 

Części 1

Marta Szkodzińska-Langner

Os. Piastowskie 66/9, 64-000 Kościan

 

Części 2

Karolina Trawińska

Stary Lubosz, ul. Kościańska 26, 64-000 Kościan

 

Części 3

Mirosława Hertmanowska

Ul. Surzyńskiego 23, 64-000 Kościan

 

Części 4

Jagoda Bzowy

Ul. 1 Maja 7/9, 63-100 Śrem

 

Z wyżej wymienionymi Wykonawcami zostały popisane umowy na poszczególne części zamówienia.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje , że wyniku zapytania ofertowego na zatrudnienie masażysty  w związku z realizacją projektu „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, usługi masażu rehabilitacyjnego będzie wykonywała Pani Mirosława Hertmanowska.

Opublikowano 21.11.2016r.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z realizacją projektu „Tęcza”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

prosi o wycenę usługi masażu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej.

Termin realizacji zadania 20 miesięcy.

 

 

Zatrudnienie 1 masażysty/fizjoterapeuty dla 20 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Masażysta obejmie opieką 20 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób przez okres 10 miesięcy oraz kolejne 10 osób przez okres kolejnych 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 15 godz. masażu w okresie 10 miesięcy. Liczba osób może się zmniejszyć ze względu na stan zdrowia.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

 

 

Zakres czynności masażysty:

 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w zakresie masażu rehabilitacyjnego z uwzględnieniem technik masażu dostosowanych do osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (teren powiatu kościańskiego)
 • dbałość o bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej w czasie  zabiegów
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika masażysty/fizjoterapeuty.

 

 

Wymagania dotyczące masażysty/fizjoterapeuty:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd

 

 

Przewidywana forma zatrudnienia to umowa zlecenie.

Masażystą/fizjoterapeutą mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej bądź prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Świadczona usługa musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę. Nie dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami trzecimi.

 

Cena brutto wraz z kosztem dojazdu do 1 osoby niepełnosprawnej za 1 godz. ……………………. zł

 

Załączniki:

 1. Dziennik czynności usług
 2. masażysty zapytanie ofertowe

Opublikowano 10.11.2016


 

Numer sprawy            PCPR 306/4/16                                                                                                         Kościan , dnia 07 listopada 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Niniejsze zamówienie przeprowadzone zostanie zgodnie z procedurą zawartą w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz.1020)

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: [email protected]

 

 1. 1.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zatrudnienie 3 asystentów osobistych  osób niepełnosprawnych oraz psychologa –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

CPV 85.12.12.70-6 (usługi psychiatryczne i psychologiczne)

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wg poniższego podziału:

 

Część 1

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób przez okres 10 miesięcy oraz kolejne 5 osób przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godz. wsparcia asystenta w okresie 10 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

 Część 2

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób przez okres 10 miesięcy oraz kolejne 5 osób przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godz. wsparcia asystenta w okresie 10 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

Część 3

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 2 dwóch osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Asystent obejmie opieką 2 osoby niepełnosprawne przez okres 20 miesięcy.  Średnie miesięczne zaangażowanie czasowe asystenta osoby niepełnosprawnej to 30 godzin miesięcznie dla każdej osoby. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 600 godz. wsparcia asystenta w okresie 20 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie Gminy Kościan.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wykonywanie lub pomaganie wykonać osobie niepełnosprawnej takich czynności, które ta osoba by wykonała będąc osobą sprawną zastępując mu jego dysfunkcje,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego,
 • pomoc w uzyskaniu większej samodzielności poprzez pobudzenie aktywności i mobilizowanie do większej samodzielności życiowej osoby niepełnosprawnej,
 • dążenie do usunięcia barier społecznych i psychologicznych (pomoc w likwidowaniu barier interpersonalnych, w komunikacji zewnętrznej, zachęcaniu do kontaktów z otoczeniem),
 • pomoc w innych potrzebach, które zgłosi beneficjent projektu,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług w formie dziennika usług asystenckich,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,

  

Wymagania dotyczące AOON:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność min 4 dni w miesiącu w godz. od 8.00 do 15.00

 

Kryteria oceny ofert dotyczące wyboru AOON:

1)      cena         60 %

 punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

 Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)      doświadczenie: ( 1 miesiąc – 1 pkt., maks. 30 pkt.)

 • 10 miesięcy – 10 pkt.
 • 11 miesięcy – 11 pkt.
 • 12 miesięcy – 12 pkt.
 • …….
 • 20 miesięcy – 20 pkt.
 • 21 miesięcy – 21 pkt.
 • 22 miesiące – 22 pkt.
 • …….
 • 30 miesięcy – 30 pkt.

Minimalne dopuszczalne doświadczenie to 10 miesięcy, jeżeli wykonawca w ofercie poda doświadczenie 30 miesięcy i dłuższe otrzyma w tym kryterium 30 pkt.

 

3)      ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej – 10 pkt.

 

Część 4

Zatrudnienie  psychologa dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wsparciem objętych będzie min 65 dzieci przebywających w 39 rodzinach zastępczych oraz 10 osób niepełnosprawnych wg  potrzeb.

Łącznie udzielonych zostanie 600 godzin wsparcia psychologicznego w okresie 20 miesięcy (30 godzin na miesiąc)

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu (do rodziny lub osoby niepełnosprawnej).

Zakres czynności psychologa:

 • diagnoza i terapia w środowisku rodzinnym rodzin zastępczych i dzieci u nich przebywających,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów emocjonalnych u osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług psychologa.

Wymagania:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych
 • praca terapeutyczna z rodzinami zastępczymi i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy
 • doświadczenie w pracy psychologa – min 3 lata,
 • ukończone studia psychologiczne.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Wsparciem objętych będzie 39 osób, w tym osoby dorosłe i dzieci oraz osoby dorosłe i dzieci z niepełnosprawnością wg  potrzeb.

Łącznie udzielonych zostanie 240 godzin wsparcia psychologicznego w okresie 20 miesięcy (12 godzin na miesiąc)

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie Gminy Kościan (do rodziny lub osoby niepełnosprawnej).

Zakres czynności psychologa:

 • diagnoza i terapia w środowisku rodzinnym uczestników projektu,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów emocjonalnych u osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług w formie dziennika usług asystenckich,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie.

Wymagania:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd,
 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych,
 • praca terapeutyczna z rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy,
 • doświadczenie w pracy psychologa – min 3 lata,
 • ukończone studia psychologiczne.

 

Kryteria oceny ofert dotyczące wyboru psychologa:

1)      cena         60 %

 

punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

 

Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)      doświadczenie zawodowe        30 %

praca terapeutyczna z rodzinami zastępczymi i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy    

 

punkty w kryterium doświadczenia zostaną przyznane zgodnie z poniższa zasadą:

8   miesięcy doświadczenia  – 5 pkt.

12 miesięcy doświadczenia – 10 pkt.

16 miesięcy doświadczenia – 20 pkt.

20 miesięcy doświadczenia – 30 pkt.

 

3)      Wykształcenie    10 % 

ukończony 4 letni kurs terapeutyczny lub w trakcie ostatniego roku trwania

 

punkty w kryterium doświadczenia zostaną przyznane zgodnie z poniższa zasadą:

w trakcie ostatniego roku trwania  kursu terapeutycznego        5 pkt.

ukończony 4 letni kurs terapeutyczny                                       10 pkt.

 

 Przewidywana forma zatrudnienia dla wszystkich części zamówienia: umowa zlecenie.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej bądź prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Świadczona usługa musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę. Nie dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami trzecimi.

 

 1. 2.     Czas realizacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich części:
 • od listopada 2016r.  do czerwca 2018 r. ( 20 miesięcy) 
 1. 3.     Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty dla wszystkich części:
  1. 1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część postępowania.
  2. 2.      Oferta musi zawierać (wymagane  dokumenty):

Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (dla części 1-3):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym asystenta oraz zobowiązanie do sporządzenia przez asystenta protokołu wykonania zadań– zał. nr 2;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Zaświadczenie lub pozytywna opinia psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji  osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
  • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

 

 Usługa psychologa (dla części 4):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu terapeutycznego lub zaświadczenie o odbywaniu ostatniego roku 4 letniego kursu terapeutycznego;
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów psychologicznych;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym psychologa oraz zobowiązanie do sporządzenia przez psychologa protokołu wykonania zadań  – zał. nr 2;

 

 1. 3.      Oferta musi być złożona w nienaruszonym stanie w zamkniętej kopercie, opisanej wg poniższego wzoru:

Oferta dot. postępowania „Zatrudnienie asystentów i psychologa – PCPR i GOPS Kościan”

Dotyczy części nr ………  ,  nie otwierać przed 15 listopada 2016 r.,  godz. 14.00

 

Na kopercie wykonawca poda swoje dane:

Imię i nazwisko

Adres

 

 1. 4.      Termin składania ofert:

15 listopad 2016 r. do godz14.00

 

 1. 5.      Miejsce składania ofert :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

sekretariat

 

 

Załączniki:

 1.  Formularz ofertowy
 2.  Oświadczenie
 3.  Projekt umowy
 4. Wzór dziennika aktywności działań
 5. Wzór dziennika aktywności działań psycholog
 6. Oświadczenie ZUS

 

 loga EFS

 

Projekt ,,Tęcza”

Na sesji w dniu 19 października 2016r. zatwierdzono projekt „Tęcza” opracowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt przygotowało Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie wraz z partnerami Ośrodkiem Pomocy Społecznym w Śmiglu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Kościańską Operatywną Spółdzielnią Socjalną KOSS.

Będzie on realizowany na terenie powiatu Kościańskiego przez 24 miesiące od 1.09.2016r. do 31.08.2018r. Skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W ramach tego projektu podejmowane będą działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych . Szacuje się, że w projekcie weźmie udział 256 osób.

Całkowita wartość projektu to 1.839.490,74 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 1.747.516,20 zł, natomiast wkład własny wyniesie 91.974,54zł.