Język migowy


Informacja o uprawnieniach wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym):

 1. Kontakt z PCPR za pośrednictwem następujących środków wspierających komunikowanie się:
  • poczty elektronicznej: [email protected],
  • faksu pod nr: 65 5 120 217
  • sms pod nr: 669 250 002
 2. Skorzystanie w kontaktach z PCPR z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy z urzędem.
 3. Możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika i dostęp do wybranego tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych na urzędowym formularzu:

 • elektronicznie na adres: [email protected],
 • faksem na numer: 65 5 120 217,
 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38,
 • za pośrednictwem poczty.

Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).


Do pobrania: