O Nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zarówno własne jak i zadania z zakresu administracji rządowej.

 W ramach powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną działa:

  • Od grudnia 2001 roku działa  rodzina zastępcza pełniąca  zadania pogotowia rodzinnego. Do rodziny tej kieruje się dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji  dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej  do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.
  • Od grudnia 2001 w powiecie działa 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego , która ma za zadanie wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. Jest to  Placówka Wsparcia Dziennego przy PCPR.
  • Natomiast od grudnia 2002 r. działa mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych lub domów dziecka.  W mieszkaniu zamieszkuje obecnie 4 wychowanków rodzin zastępczych .  Jest to młodzież pełnoletnia ucząca się.
  • Z kolei od września 2003 r w wyniku realizacji kolejnego programu finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwo uruchomiony został Zespół Wsparcia Rodziny w ramach, którego działa bezpłatnie poradnictwo specjalistyczne oraz terapia rodzinna.
  • Od grudnia 2003 r. Punkt Pomocy Żywnościowej – finansowany przez Powiat oraz wspomagany przez sponsorów – dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Z gorącego posiłku korzysta w okresie jesienno-zimowym  ok. 40  osób.  Są to  osoby  znajdujące  się w trudnej sytuacji bytowej  i bezdomni.
  • Od grudnia 2004  zaczął działać Ośrodek Interwencji Kryzysowej na 14 miejsc dla ofiar zagrożonych zjawiskiem przemocy fizycznej i psychicznej, w szczególności kobiet, matek z dziećmi i osób dotkniętych zdarzeniem losowym. Osoby te mają zapewnioną pomoc specjalistyczną tj. psychologiczną, prawną  oraz schronienie i dzięki sponsorom wyżywienie.
  • Od października 2005 r. działają w powiecie rodziny zastępcze zawodowe. Obecnie posiadamy 7 takich rodzin.
  • Od października 2006 utworzono Ośrodek Wsparcia– placówkę dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie dla 20 osób z głębokim i znacznym upośledzeniem, pierwszych uczestników przyjęto w lutym 2007 r.
  • Od 1 stycznia 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie kościańskim. Na dzień 31 grudnia 2012 r. PCPR obejmowało pomocą  71  rodzin zastępczych z dziećmi do lat 18 . Liczba umieszczonych w nich dzieci wynosiła 122.
  • Od 31 grudnia 2015 roku zaprzestano działalności placówki opiekuńczo- wychowawczej wsparcia dziennego w Kościanie.