Zamówienia publiczne

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 235566-2014 z dnia 2014-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Kościan
Zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, połączonego ze szkoleniem z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię…
Termin składania ofert: 2014-07-23


Kościan: Zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, połączonego ze szkoleniem z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie
Numer ogłoszenia: 176597 – 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235566 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5110166, faks 65 5110166.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, połączonego ze szkoleniem z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, połączonego ze szkoleniem z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 55.24.10.00-1, 85.31.25.00-4, 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: EFS szansą dla mnie / Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki.SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Słowiniec w Poddąbiu, Ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka, kraj/woj. pomorskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42548,33 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 27629,00
 • Oferta z najniższą ceną: 27629,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38360,00
 • Waluta: PLN.

Autorem publikacji jest administrator, została ona wykonana Sierpień 18, 2014 r.

——————————————————————————-

 

 Kościan, dnia 01.08.2014  r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

Uprzejmie zawiadamiam, że zamawiający dokonał  wyboru najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych  wraz z opiekunami,  połączonego ze szkoleniem  z  edukacji  prozdrowotnej w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego przez  Unię  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

CPV 80.57.00.00-0 (usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego), 55.24.10.00-1 (usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych), 85.31.25.00-4 (usługi rehabilitacyjne), 60.17.20.00-4 ( wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ – cena 100 %.

 

Zamawiający  uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Słowiniec” w Poddąbiu

Ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka

Uzyskał  łącznie  100,00 pkt.

 

Pozostałe złożone oferty:

 1. Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.

                 Ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice

                 Uzyskał  łącznie 72,03 pkt.

 1. Nowa Perspektywa Sp. z o.o.

                Ul. Dolina 6A/6, 61-551 Poznań

                Uzyskał  łącznie 82,09 pkt.

 1. Sun&More Sp. z o.o.

                ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin

                Oferta odrzucona

 

Autorem publikacji jest administrator, została ona wykonana Sierpień 01, 2014 r.

————————————————————————-

 

Kościan: Zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, połączonego ze szkoleniem z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie
Numer ogłoszenia: 235566 – 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie , ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5110166, faks 65 5110166.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkoscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, połączonego ze szkoleniem z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, połączonego ze szkoleniem z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 55.24.10.00-1, 85.31.25.00-4, 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę dotyczącą zorganizowania treningu-szkolenia wyjazdowego dla osób niepełnosprawnych (liczba uczestników szkolenia co najmniej 10 osób), zbliżonego tematycznie do przedmiotu niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody, czy usługi zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonawcy wypełniają wspólnie)
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca musi przedstawić informację o dysponowaniu tymi osobami. Proponowana osoba musi posiadać doświadczenie (przeprowadzone co najmniej 1 szkolenie) w przeprowadzaniu treningów – szkoleń dla osób niepełnosprawnych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy 2.W przypadkach losowych dotyczących choroby, zdarzenia losowego uniemożliwiającego korzystanie z wyjazdu Zamawiający dopuszcza do pomniejszenia lub powiększenia rzeczywistej liczby uczestników wyjazdu, a co za tym idzie do zmiany kosztów wyjazdu (według jednostkowych kosztów pobytu, zgodnie z kwotami podanymi w formularzu ofertowym). 3.W przypadkach losowych należy uwzględnić możliwość uczestnictwa w wyjeździe dziecka uczestnika, przy czym koszty udziału dziecka w wyjeździe nie mogą przekroczyć kwoty 100 zł/dziennie. 4.W sytuacji losowej dopuszcza sie zmianę osób wykonujących zamówienie, przedstawionych w wykazie osób (zał. nr 4). Przy czym Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że osoby zastępujące spełniają wymagania zawarte w SIWZ oraz przedstawić wymagane w SIWZ dokumenty dotyczące tych osób.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprkoscian.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 14:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.08.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: EFS szansą dla mnie / Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kościan, dnia  15.07.2014 r.

Autorem publikacji jest administrator, została ona wykonana Lipiec 15, 2014 r.

————————————————————————-

 

Kościan: Zorganizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie
Numer ogłoszenia: 203736 – 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172440 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5110166, faks 65 5110166.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: EFS szansą dla mnie / Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki.SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACzęść NR: 1   Nazwa: 1.Kurs opieki nad osobą zależną z elementami dietetyki dla 6 osób 2.Kurs komputerowy I i II stopnia dla 20 osób 3.Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym dla 8 osób 4.Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z wymianą butli dla 9 osób 5.ABC dobrego stylu dla 20 osób 6.Zarządzanie budżetem domowym dla 18 osóbIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia, Ul.Krótka 5, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76046,66 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 61320,00
 • Oferta z najniższą ceną: 61320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61320,00
 • Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Kurs języka migowego dla 2 osóbIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia, Ul.Krótka 5, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1740,67 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 5200,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5200,00

Waluta: PLN.

 

Autorem publikacji jest administrator, została ona wykonana Czerwiec 17, 2014 r.

————————————————————————-

 

 

PCPR 306/1/14                                                          Kościan, dnia 03.06.2014 r.                     

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zamawiający dokonał  wyboru najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego przez  Unię  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie  

CPV 80.50.00.00-9 (usługi szkoleniowe)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ – cena 100 %.

 

Zamawiający  uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

Dla części 1:

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia

Ul.Krótka 5, 64-100  Leszno

Uzyskał  łącznie  100,00 pkt.

 

Dla części 3:

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia

Ul.Krótka 5, 64-100  Leszno

Uzyskał  łącznie  100,00 pkt.

 

Informujemy, że Zamawiający unieważnia postępowanie w części 2, zgodnie z art.93 ust.1pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu). W części 2 niniejszego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

Autorem publikacji jest administrator, została ona wykonana Czerwiec 3, 2014 r.

————————————————————————-

 

Kościan: Zorganizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie
Numer ogłoszenia: 172440 – 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie , ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5110166, faks 65 5110166.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkoscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę dotyczącą zorganizowania kursów zawodowych (liczba uczestników kursu co najmniej 10 osób), związanych tematycznie z przedmiotem niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonawcy wypełniają wspólnie) Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Proponowane osoby w ilości co najmniej 1 osoba szkoląca do każdego rodzaju kursu, muszą posiadać wykształcenie odpowiednie do rodzaju kursu. Osoby te muszą posiadać doświadczenie (minimum 3 lata) w szkoleniach, związanych tematycznie z przedmiotem zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy. W przypadkach losowych dotyczących choroby, zdarzenia losowego uniemożliwiającego korzystanie z kursu Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rzeczywistej liczby uczestników kursu. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość przesunięcia uczestnika na inny kurs. W obu w.w. sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie zmianę kosztów kursu (według jednostkowych kosztów dotyczących osoby szkolonej, podanych w ofercie Wykonawcy)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprkoscian.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2014 godzina 15:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 01.07.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: EFS szansą dla mnie / Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kursy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Kurs opieki nad osobą zależną z elementami dietetyki dla 6 osób 2.Kurs komputerowy I i II stopnia dla 20 osób 3.Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym dla 8 osób 4.Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z wymianą butli dla 9 osób 5.ABC dobrego stylu dla 20 osób 6.Zarządzanie budżetem domowym dla 18 osób.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kursy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa koparko-ładowarki dla 1 osoby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kursy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs języka migowego dla 2 osób.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Autorem publikacji jest administrator, została ona wykonana Maj 22, 2014

————————————————————————

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zatrudnienia asystentów dla 12 osób niepełnosprawnych

Autorem publikacji jest administrator, została ona wykonana Kwiecień 24, 2014

———————————————————————–

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Autorem publikacji jest administrator, została ona wykonana Kwiecień 15, 2014

————————————————————————

Kościan: Zatrudnienie asystentów dla 12 osób niepełnosprawnych w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie
Numer ogłoszenia: 114326 – 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie , ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5110166, faks 65 5110166.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkoscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zatrudnienie asystentów dla 12 osób niepełnosprawnych w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie asystentów dla 12 osób niepełnosprawnych w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości: Część nr 1 – 200 PLN Część nr 2 – 200 PLN Część nr 3 – 200 PLN Część nr 4 – 200 PLN Część nr 5 – 200 PLN Część nr 6 – 200 PLN Część nr 7 – 200 PLN Część nr 8 – 200 PLN Część nr 9 – 200 PLN Część nr 10 – 200 PLN Część nr 11 – 200 PLN Część nr 12 – 200 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie nr konta 64 8666 0004 0109 4373 2000 0004 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.) – poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę i godzinę uznania na rachunek Zamawiającego (datę i godzinę wpływu na konto Zamawiającego), a nie dokonania polecenia przelewu. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę jako asystent osoby niepełnosprawnej/osoby zależnej przez okres co najmniej 3-miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączy dowody, czy usługi te zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonawcy wypełniają wspólnie) Dowodami są poświadczenia, lub oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w.w. dowodów.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności . Proponowana/e osoba/y muszą posiadać wykształcenie co najmniej średnie przygotowujące do opieki nad osobami niepełnosprawnymi/osobami zależnymi. Wykonawca musi przedstawić informację o podstawie do dysponowaniu tymi osobami
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się: 1. zmianę osoby realizującej zadanie, pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniała wymagania zawarte w SIWZ, na potwierdzenie czego dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dokumenty, 2. zmianę podwykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprkoscian.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 14:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 10.05.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: EFS szansą dla mnie / Europejski Fundusz Społeczny /Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Asystent – Turew.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to mężczyzna zamieszkały w Turwi).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Asystent – Turew.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to kobieta zamieszkała w Turwi).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Asystent – Lubosz Nowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to mężczyzna zamieszkały w Luboszu Nowym).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Asystent – Mościszki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to mężczyzna zamieszkały w Mościszkach).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Asystent – Stary Gołębin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to kobieta zamieszkała w Starym Gołębinie).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Asysytent – Śmigiel.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to mężczyzna zamieszkały w Śmiglu).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Asysytent – Racot.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to kobieta zamieszkała w Racocie).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Asystent – Kościan.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to mężczyzna zamieszkały w Kościanie).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Asystent – Jerka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to kobieta zamieszkała w Jerce).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Asystent – Borowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to kobieta zamieszkała w Borowie).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Asystent – Kościan.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej (osoba niepełnosprawna to kobieta zamieszkała w Kościanie).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Asystent – Śmigiel.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent dla jednej osoby niepełnosprawnej z umiejętnością posługiwania się językiem migowym (osoba niepełnosprawna to kobieta zamieszkała w Śmiglu).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ PCPR (4)

załącznik. nr 1 formularz ofertowy

załącznik. nr 2 Oświadczenie art.24.

załącznik. nr 3 informacja o grupie kapitałowej

załącznik. nr 4 wykaz osób

załącznik. nr 5 wykaz usług

załącznik. nr 6 projekt umowy

załącznik. nr 7 Oświadczenie osoby zatrudnianej

załącznik. nr 8 karta cz.p. asystenta

zaałącznik. nr 9 Oświadczenie o ZUS

Autorem publikacji jest administrator, została ona wykonana Kwiecień 4, 2014 o 7:04