AKTYWNY SAMORZĄD

Regulamin Aktywny Samorząd

 

 

1 marca 2021r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”finansowanego ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w 2021r. kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Budżet programu zostanie przeznaczony m.in. na dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też na refundację kosztów studiów.

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia. Dostęp do SOW jest nieodpłatny.

Każdy użytkownik znajdzie w nim wszystkie potrzebne formularze i wzory.

W celu założenia konta w SOW niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Program „Aktywny samorząd” jest skierowany do osób niepełnosprawnych, a także do samorządów powiatowych, dla których środki pochodzące z programu są uzupełnieniem ich działań w ramach zadania własnego –wsparcia osób niepełnosprawnych. Program dzieli się na dwa moduły.

Moduł I

W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:

Obszar A –likwidacja bariery transportowej–obejmuje:

Zadanie 1–pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);-

Zadanie 2–pomoc w uzyskaniu prawo jazdy (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);-

Zadanie 3–pomoc w uzyskaniu prawo jazdy (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);-

Zadanie 4–pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B-likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym–obejmuje:

Zadanie 1–pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2–dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (adresowana do osób, które otrzymały pomoc w ramach obszaru B);

Zadanie 3–pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4–pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Zadanie 5–pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności –do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C -likwidacja barier w poruszaniu się–obejmuje:

Zadanie 1–pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;-

Zadanie 2–pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);-

Zadanie3–pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);-

Zadanie 4–pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne –co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);-Zadanie 5–pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

Obszar D –pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej –dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.( adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym-adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

•szkole policealnej

•kolegium,

•szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studiami magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

•a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

1 marca 2021r. –31 sierpnia 2021r.

Wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub w siedzibie PCPR w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II:

1 marca 2021r. -31 marca 2021r.(dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)

1 września 2021r. –10 października 2021r.(dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022)

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021r.

 

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/user_upload/kierunki_dzialan_as_2020.doc?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download)

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie –zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 (treść programu dostępna jest pod adresem:

Moduł Ihttp://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

1) Obszar A1

Wniosek AS A1

Klauzula RODO

Wkład własny A1

Zaświadczenie lekarskie A1

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

2) Obszar A2

Wniosek AS A2

Klauzula RODO

Wkład własny A2

Zaświadczenie lekarskie A2

pcprkoscian-oswiadczenie.

3) Obszar A3

Wniosek AS A3

Klauzula RODO

Wkład własny A3

Zaświadczenie lekarskie A3

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

4) Obszar A4

Wniosek AS A4

Klauzula RODO

Wkład własny A4

Zaświadczenie lekarskie A4

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

5) Obszar B1, B3, B4

Wniosek AS B1 B3 B4

Klauzula RODO

Wkład własny B1

Wkład własny B3

Wkład własny B4

Zaświadczenie lekarskie B1 ręce

Zaświadczenie lekarskie B1 wzrok

Zaświadczenie lekarskie B3 wzrok

Zaświadczenie lekarskie B4 słuch

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

6) Obszar B2

Wniosek AS B2

Klauzula RODO

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

7) Obszar B5

Wniosek AS B5

Klauzula RODO

Wkład własny B5

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

8) Obszar C1

Wniosek AS C1

Klauzula RODO

Wkład własny C1

pcprkoscian-zaswiadczenie-lekarskie-c1

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

9) Obszar C2

Wniosek AS C2

Klauzula RODO

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

10) Obszar C3

Wniosek AS C3

Klauzula RODO

Kosztorys powykonawczy zakupu protezy C3

Oferta nr 1 zakup protezy C3

Oferta nr 2 zakup protezy C3

Wkład własny C3

Zaświadczenie lekarskie C3

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

11) Obszar C4

Wniosek AS C4

Klauzula RODO

Kosztorys powykonawczy naprawy protezy C4

Oferta nr 1 naprawa protezy C4

Oferta nr 2 naprawa protezy C4

Wkład własny C4

Zaświadczenie lekarskie C4

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

12) Obszar C5

Wniosek AS C5

Klauzula RODO

Wkład własny C5

Zaświadczenie lekarskie C5

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

13) Obszar D

Wniosek AS D

Klauzula RODO

Wkład własny D

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

Moduł II

Wniosek AS MII

Klauzula RODO

Wkład własny Moduł II

zaswiadczenie-z-uczelni

pcprkoscian-oswiadczenie.

 

 

Regulamin AS 2021r.

 

kompendium wiedzy AS

ulotka format A4 do druku

ULOTKA INFORMACYJNA 20200706

ULOTKA INFORMACYJNA 20200706

 

 

NOWE WNIOSKI JUŻ DOSTĘPNE !!!   ZAPRASZAMY- opis wszystkich zadań pod wnioskami

W związku z aktualizacją systemu SOW przez Wydział ds. projektu SOW Departamentu ds. Programów informujemy, iż nabór wniosków do Modułu II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym przewidziano na 9 września 2019r.

 

A1 dorośli

A1 dziecko

A2 dorośli

A3 dorośli

A4 dorośli

B1 dorośli

B1-dziecko

B2- dorośli

B2-dziecko

B3-dorosli

B4-dorosli

B4 dziecko

B5 dorośli

B5 dziecko

C1 dorosły

C1 dziecko

C2 dorośli

C2 dziecko

C3 dorośli

C4 dorośli

C5 dorośli

C5 dziecko

D dorośli

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

zarządzenie dot. dofinansowania w ramach programu “Aktywny samorząd”

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego  programu „ Aktywny Samorząd” w 2019r.

Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

W 2019r.  dla osób niepełnosprawnych realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Obszar A zadnie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej

Obszar A zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej

Obszar A zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją wzroku lub obu rąk z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i  oprogramowania

Obszar B zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją wzroku z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione

Obszar B zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Obszar B zadanie 5 – pomoc  w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny , w której zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym, jeśli jest zatrudniona

Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym, jeśli jest zatrudniona

Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczeniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar D – pomoc w utrzymaniu  aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka          będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką  (dziennego opiekuna, niani lub w ramach  klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole) adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka i które są aktywne zawodowo

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :

– w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia , jednolite studia magisterskie , studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym , w tym też również za pośrednictwem Internetu ), przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Terminy przyjmowania wniosków w 2019r.:

Moduł I

od 03.06.2019r. do 31.08.2019r.

Moduł II

od 01.03.2019r. do 31.03.2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019) – semestr letni

od 02.09.2019r. do 10.10.2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020) – semestr zimowy

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 tel. 065/511-01-66 , 065 512-02-17.

 

—————————————————————————————————–

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje , iż Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego  programu „ Aktywny Samorząd” w 2018 r.

Program ten będzie finansowany  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

W 2018 r.  dla osób niepełnosprawnych realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A zadnie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny , w której zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D – pomoc w utrzymaniu  aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka          będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką  (dziennego opiekuna, niani lub w ramach  klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego , zespołu wychowania przedszkolnego ).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :

– w szkole policealnej

– w kolegium

– w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia , jednolite studia magisterskie , studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym , w tym też również za pośrednictwem internetu ),

a także kosztów przewodu doktorskiego , otwartego poza studiami doktoranckimi .

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w 2018 r .:

Moduł I

od 01.04 2018 r.  do 30.08.2018 r.

Moduł II

od 10.03.2018r.  do 30.03.2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018) – semestr letni

od 04.09.2018 r.  do 10.10.2018r.( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 ) – semestr zimowy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 tel. 065/511-01-66 , 065 512-02- 17.

 

Wnioski do pobrania:

wniosek AS dziecko-obszar A zad 1

wniosek AS dziecko-obszar B zad 1

wniosek AS dziecko-obszar B zad 2

wniosek AS dziecko-obszar C zad 1

wniosek AS dziecko-obszar C zad 2

wniosek AS moduł II

wniosek AS pelnoletnia-obszarA zad 1

wniosek AS pelnoletnia-obszarA zad 2

wniosek AS pelnoletnia-obszar B zad 1

wniosek AS pelnoletnia-obszar B zad 2

wniosek AS pelnoletnia-obszar C zad 1

wniosek AS pelnoletnia-obszar C zad 2

wniosek AS pelnoletnia-obszar C zad 3

wniosek AS pelnoletnia-obszar C zad 4

wniosek AS pelnoletnia-obszar D

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

                                              Uwaga !!

 

 

 

 

 

 

 

logo pfron

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje , iż Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego  programu „ Aktywny Samorząd” w 2017 r.

Program ten będzie finansowany  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

W 2017 r.  dla osób niepełnosprawnych realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A zadnie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny , w której zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D – pomoc w utrzymaniu  aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka          będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką  (dziennego opiekuna, niani lub w ramach  klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego , zespołu wychowania przedszkolnego ).

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :

– w szkole policealnej

– w kolegium

– w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia , jednolite studia magisterskie , studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym , w tym też również za pośrednictwem internetu ),

a także kosztów przewodu doktorskiego , otwartego poza studiami doktoranckimi .

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w 2017 r  :

Moduł I

od 1.04 2017 r.  do 30.08.2017 r.

Moduł II

od 6.03.2017r.  do 30.03.2017 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 )

od 4.09.2017 r.  do 10.10.2017 r.( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 )

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 tel. 065/511-01-66 , 065 512-02- 17.

 


Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.

W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem właściwego terytorialnie powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1190).

Maksymalna kwota pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, udzielana łącznie przez NFZ i samorząd powiatowy, może w bieżącym roku wynieść 7.500 zł, z czego ze środków PFRON – do 4.500 zł.

Możliwość dofinansowania przez PFRON zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym jest przewidziana przede wszystkim w ramach pilotażowego programu Rady Nadzorczej PFRON pn. „Aktywny samorząd” (Obszar C Zadanie nr 1). W bieżącym roku z uwagi na niską kwotę przeznaczoną w planie finansowym PFRON na 2015 r. na realizację programu w zakresie wydatków inwestycyjnych (9 mln zł), czasowo zawieszono realizację tej części programu. 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji programu ” Aktywny Samorząd” w 2015 r.

Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PEFRON ).

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.

Tak jak w ubiegłym roku pilotażowy program „Aktywny Samorząd” będzie składał się z dwóch modułów ( I i II ).

W ramach modułu I osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o:

– Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kategorii B,

– Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu        elektronicznego i oprogramowania,

– Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

– Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania technicznej, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

W ramach modułu II program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Terminy składania wniosków:

Moduł I – 01.04.2015 r. – 30.08.2015 r.

Moduł II – I półroczne 2015 r. – 10.03.2015 r. – 30.03.2014 r.

II półrocze 2015 r. – 01.09.2015r. – 30.09.2015r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, Tel.065/511-01-66, 512-02-17. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.pcprkoscian.pl

 


UWAGA. ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW “AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji programu ” Aktywny Samorząd” w 2014 r.

Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PEFRON ).

Tak jak w ubiegłym roku pilotażowy program “Aktywny Samorząd” będzie składał się z dwóch modułów ( I i II ).

W ramach modułu I osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o:

– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oprogramowania,

– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

– pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

W ramach modułu II program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy składania wniosków:

Moduł I – 01.04.2014 r. – 30.08.2014 r. – wnioski będą wydawane po 01.04.2014 r.

Moduł II – I półroczne 2014 r. – 03.03.2014 r. – 30.03.2014 r.

                    II półrocze 2014 r. – 01.09.2014r. – 30.09.2014r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, Tel.065/511-01-66, 512-02-17


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż Powiat Kościański przystąpił do realizacji programu „AKTYWNY SAMORZĄD” 2013 r.

Program ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wszelkie formalności dotyczące w/w programu załatwiane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie a nie jak dotąd w Poznaniu, w oddziale PFRON.

Program w 2013r. obejmować będzie następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację zawodową i społeczną, w tym:

1)      Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

            – adresatem programu może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż.  – orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu,  w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B

            – adresatem może być osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie         informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz        oprogramowania

– adresatem może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień  niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

– adresatem może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 – Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

   – adresatem może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień  niepełnosprawności, a przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

– adresatem może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności, która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 – Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy

– adresatem zadania 3 i 4 może być osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

– adresatem może być osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego.

 Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Moduł II – pomoc w utrzymaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

– adresatem programu mogą być osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub, które mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 – w modułach I i II wymagane zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu,

– w module II przerwa w nauce.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2013r. z wyjątkiem modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, gdzie wniosek należy złożyć 2 razy w roku – I termin – 30 czerwiec 2013r. (I semestr)

               II termin – 30 wrzesień 2013r. (II semestr).

Formularze wniosków są dostępne na dole strony jak również na stronie powiatu kościańskiego www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl

Od 2012r. powiat kościański realizuje program “Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków PFRON.

Dofinansowanie wypłacone jest w następujących obszarach:

1. Obszar A

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Adresaci: – osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku  osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,    – z dysfunkcją narządu ruchu.

Na realizację powyższego obszaru wykorzystano środki finansowe w wysokości   –   1 700 zł.

Przedmiotem dofinansowania był najazd do samochodu dla wózka inwalidzkiego.

Pozytywnie został rozpatrzony 1 wniosek, niepełnosprawnej osoby małoletniej.

2. Obszar B1

pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z     oprogramowaniem

Adresaci: – osoby w wieku aktywności zawodowej oraz dzieci, które posiadają:

a)  znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności

b)  z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Na realizację powyższego obszaru wykorzystano środki finansowe w wysokości   –   7 800,30 zł.

Pozytywnie zostały rozpatrzone 3 wnioski.

Przedmiotem dofinansowania były:

–   specjalistyczne oprogramowanie,

–   specjalistyczny monitor o przekątnej 27”,

–   kompaktowa lupa elektroniczna,

–   specjalistyczna mysz oraz klawiatura.

3. Obszar B3

pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich

Adresaci: – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż.  z orzeczenie o niepełnosprawności,

– z dysfunkcją narządu wzroku.

Na realizację powyższego obszaru wykorzystano środki finansowe w wysokości   –   11 399,05 zł.

Pozytywnie został rozpatrzony 1 wniosek.

Przedmiotem dofinansowania była elektroniczna maszyna brajlowska.

4. Obszar C

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Adresaci:  – osoby w wieku aktywności zawodowej,

–  przypadku kobiet powyżej 60 r.ż. oraz mężczyzn powyżej 65 r. ż. mogą uczestniczyć w obszarze C, o ile są zatrudnieni,

– osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– w przypadku osób do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności,

które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Na realizację powyższego obszaru wykorzystano środki finansowe w wysokości   –    77 214,50 zł.

Pozytywnie zostało rozpatrzonych 7 wniosków.

Przedmiotem dofinansowania były wózki o napędzie elektrycznym.

5. Obszar D

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci: – osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– są użytkownikami wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Na realizację powyższego obszaru wykorzystano środki finansowe w wysokości   –    14 720 zł.

Pozytywnie zostało rozpatrzonych 6 wniosków.

Przedmiotem dofinansowania była naprawa posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z wymianą części zamiennych tego wózka.

6. Obszar F

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej , poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, w tym: opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Adresaci: – osoby w wieku aktywności zawodowej, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, są aktywne zawodowo i mają pod swoja opieką dziecko.

Na realizację powyższego obszaru wykorzystano środki finansowe w wysokości – 1 181,58 zł.

Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski.

Przedmiotem dofinansowania było opłacenie pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Realizacja programu „Aktywny samorząd” przyczyniła się do wzrostu samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych oraz podniesienia jakości ich życia.

Dofinansowanie do specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz do maszyny brajlowskiej pozwoli wyrównać szanse edukacyjne osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu wzroku oraz dysfunkcją kończyn górnych.

Dofinansowanie do naprawy i zakupu elektrycznych wózków inwalidzkich oraz zakup najazdu do samochodu pozwoli na zniesienie bariery transportowo – komunikacyjnej, a tym samym umożliwi osobom niepełnosprawnym kontakt z otoczeniem oraz przyczyni się do integracji ze środowiskiem.

Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci osób niepełnosprawnych w przedszkolu, pozwoli osobom niepełnosprawnym utrzymać się na rynku pracy oraz zasilić ich, często skromny, budżet domowy.