Aktualności

Powiększ obraz

Spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 25 kwietnia o godz.15.15 ( dla dzieci w wieku 6-11 lat i dla rodziców zastępczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————

promocja

 

 

—————————————————————————————————————————————————

loga EFS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w związku z realizacją projektu „Tęcza”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

prosi o wycenę poniższych przedmiotów .

tabela

 

Prosimy o przesłanie ww. tabeli pocztą elektroniczną lub osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie do dnia 22.09.2017r.

Adres poczty: [email protected]

Adres siedziby: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

 

 

Opublikowano 15.09.2017r.

 

—————————————————————————————–

 

 

loga EFS

 

Numer sprawy            PCPR 306/4/16                                            Kościan , dnia 14 września 2017 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

 

 1. 1.     Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osób niepełnosprawnych –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

 

 

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 5 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 5 osób niepełnosprawnych, przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godzin  wsparcia.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

 

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

Wymagania dotyczące:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność min 4 dni w miesiącu w godz. od 8.00 do 15.00

 

Kryteria oceny :

1)        cena         60 %

punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)        doświadczenie: ( 1 miesiąc – 1 pkt., maks. 30 pkt.)

 • •          10 miesięcy – 10 pkt.
 • •          11 miesięcy – 11 pkt.
 • •          12 miesięcy – 12 pkt.
 • •          …….
 • •          20 miesięcy – 20 pkt.
 • •          21 miesięcy – 21 pkt.
 • •          22 miesiące – 22 pkt.
 • •          …….
 • •          30 miesięcy – 30 pkt.

Minimalne dopuszczalne doświadczenie to 10 miesięcy, jeżeli wykonawca w ofercie poda doświadczenie 30 miesięcy i dłuższe otrzyma w tym kryterium 30 pkt.

3)        ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej – 10 pkt.

 

Przewidywana forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Świadczona usługa musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę. Nie dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami trzecimi.

 

 1. 1.     Czas realizacji przedmiotu zamówienia:

Od września 2017r.  do czerwca 2018 r. ( 10 miesięcy)

 

 1. 2.     Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
  1. 1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać (wymagane  dokumenty):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym asystenta oraz zobowiązanie do sporządzenia przez asystenta protokołu wykonania zadań – zał. nr 2;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Zaświadczenie lub pozytywna opinia psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji  osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
  • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

 

3. Oferta musi być złożona w nienaruszonym stanie w zamkniętej kopercie, opisanej wg poniższego wzoru:

Oferta dot. postępowania „Zatrudnienie asystenta – PCPR”

Nie otwierać przed 21 września 2017 r.,  godz. 14.00

 

Na kopercie wykonawca poda swoje dane:

Imię i nazwisko

Adres

 

 1. 2.      Termin składania ofert:

21 września  2017 r. do godz14.00

 

 1. 3.      Miejsce składania ofert :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

sekretariat

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. 1.      Formularz ofertowy
 2. 2.      Oświadczenie wykonawcy
 3. 3.      Projekt umowy
 4. 4.      Wzór dziennika czynności usług asystenckich
 5. 5.      Oświadczenie dot. ZUS-u

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————-

loga EFS

INFORMACJA

W związku z trwającymi pracami remontowymi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kościanie, do końca sierpnia 2017r. placówka ta nie będzie przyjmowała osób na pobyt całodobowy.  Na ten okres zmiania się wymiar dobowy czasu pracy – pracownicy będą dostępni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 i w tym czasie można uzyskać poradę.

——————————————————————————————————–

 

loga EFS

„TĘCZA”

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 

Jesteśmy prawie na półmetku realizacji  projektu „Tęcza” współfinansowanego przez Unię Europejską. Partnerami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w projekcie są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu oraz Kościańska Spółdzielnia Socjalna KOSS. Każdy z partnerów realizuje własne zadania dla swojej grupy odbiorców. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie skorzystało do tej pory 116 osób. Są to rodziny zastępcze, dzieci przebywające w pieczy zastępczej  oraz osoby niepełnosprawne.

W okresie wakacyjnym zostały zorganizowane i przeprowadzone dwa wyjazdowe szkolenia dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych. W pierwszym  5 dniowym szkoleniu uczestniczyło 7 rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego  oraz   28 dzieci u nich przebywających.  Odbiorcami drugiego  (4 dniowego) szkolenia było 28  dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy  zmierzyli się z własnymi emocjami towarzyszącymi przebywaniu w pieczy zastępczej, wymieniali się doświadczeniami, zarówno młodsi jak i dorośli otrzymali wsparcie psychologiczne,  tak niezbędne w procesie wychowania i dorastania.

Ponadto, w ramach realizowanego projektu rodziny zastępcze oraz dzieci korzystają ze szkoleń stacjonarnych,  wsparcia psychologa w miejscu zamieszkania oraz  grup wsparcia.

Została również przygotowana i obecnie jest realizowana szeroka oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych: wsparcie asystenta osobistego osoby  niepełnosprawnej,  likwidacja barier architektonicznych, wyjazd rehabilitacyjno – szkoleniowy,  usługi sprzątające,  wsparcie psychologa,  usługi masażysty.

Jednym z ważnych zadań w ramach projektu jest przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji. W ubiegłym roku przeszkolonych zostało 10 osób. Obecnie w Powiecie Kościańskim funkcjonuje  77 rodzin zastępczych w tym 7 rodzin zawodowych  i 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego.

Od września bieżącego roku planujemy rozpocząć kolejną  edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby, rodziny zainteresowane niesieniem pomocy dzieciom,   które chcą  odnaleźć utracony spokój  oraz  nowy  dom  zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościnie, ul. Gostyńska 38, lub do kontaktu telefonicznego  65 511 01 66,   65 512 02 17,  669 250 002. Termin składania wniosków na szkolenie upływa 30 sierpnia 2017r.

——————————————————————————————————–

Grupa Wsparcia Rodziców Biologicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, że w dniu 31.01.2017 r. godz.13.00 września 2016 roku   odbędzie się spotkanie na temat

,, Pomimo wszystko, kocham swoje dziecko”

Celem grupy wsparcia jest :

: wzajemne wspieranie się rodziców biologicznych,

: poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych,

: podtrzymanie kontaktu dzieci z rodzinami pochodzenia

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniach koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownikowi socjalnemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (65)5110166, 669250002

Terminy kolejnych spotkań i tematyka będą uzupełniane na bieżąco.

1) 28.02.2017 godz 12.00,  ,, Jak Budować pozytywne relacje  z dzieckiem”

2) 31.03.2017 godz 12.00, ,,Mądre wychowanie”

3) 28.04.2017 godz 12.00, ,,Gospodarowanie budżetem domowym”

4)26.05.2017 godz 12.oo, ,,Sytuacje trudne i sposoby ich pokonywania”

5) 30.06.2017 godz 13.00,, Jak wypełnić czas wolny dzieciom”

6) 31.07.2017 godz 13.00 “Na czym polega władza rodzicielska, jej ograniczenie lub pozbawienie”

7) 31.08.2017 godz 13.00 ” Na czym polega władza rodzicielska, jej ograniczenie lub pozbawienie” część druga

 

______________________________________________________________________________

Opublikowano 30.06.2017r.

Ogłoszenie nr 102494 – 2017 z dnia 2017-06-30 r.

Kościan: Usługa zorganizowania warsztatów: 1.Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami” 2.Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A.”Jak rozumieć nastolatka” B.” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną ” C.” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ” 3.Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 19 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak

Nazwa projektu lub programu
„Tęcza” w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 511171-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, krajowy numer identyfikacyjny 41110950000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64000   Kościan, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 655 110 166, faks 655 110 166, e-mail [email protected]
Adres strony internetowej (URL): www.pcprkoscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Usługa zorganizowania warsztatów: 1.Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami” 2.Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A.”Jak rozumieć nastolatka” B.” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną ” C.” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ” 3.Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 19 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów niepełnosprawnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

PCPR 306/5/2/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Usługa zorganizowania warsztatów: 1.Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami” 2.Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A.”Jak rozumieć nastolatka” B.” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną ” C.” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ” 3.Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 19 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów niepełnosprawnych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV: 85121270-6, 85311200-4, 85312500-4, 55241000-1, 60172000-4,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami”
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT61600
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
SUN&MORE Sp. z o.o. 71-037 ,  [email protected],  Ul. Ogrodowa 25,  71-037,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 52800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52800
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT10650
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zadład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie,  [email protected],  ul.Krótka 5,  64-100,  Leszno,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9900
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 19 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów niepełnosprawnych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT75360
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
A-1 Polska Jacek Łukowski,  [email protected],  ul.Stefana Żeromskiego 60/73,  50-312,  Wrocław,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 45930
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45930
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78960
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

______________________________________________________________________________

 

Opublikowano 20.06.2017r.

 

Ogłoszenie nr 98352 – 2017 z dnia 2017-06-20 r.

Kościan: Usługa zorganizowania warsztatów: 1.Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami” 2.Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 8 rodzin zastępczych zawodowych + 5 osób z otoczenia + 29 dzieci z rodzin zastępczych – „Wypalenie zawodowe oraz techniki radzenia sobie ze stresem (dla rodziców zastępczych), umiejętności radzenia sobie z poczuciem odrzucenia oraz wzmacnianie umiejętności w komunikowaniu własnych uczuć (dla dzieci i młodzieży)” 3.Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A.”Jak rozumieć nastolatka” B.” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną ” C.” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ” 4.Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak

Nazwa projektu lub programu
„Tęcza” w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 74688

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, krajowy numer identyfikacyjny 41110950000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64000   Kościan, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 655 110 166, faks 655 110 166, e-mail [email protected]
Adres strony internetowej (URL): www.pcprkoscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Usługa zorganizowania warsztatów: 1.Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami” 2.Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 8 rodzin zastępczych zawodowych + 5 osób z otoczenia + 29 dzieci z rodzin zastępczych – „Wypalenie zawodowe oraz techniki radzenia sobie ze stresem (dla rodziców zastępczych), umiejętności radzenia sobie z poczuciem odrzucenia oraz wzmacnianie umiejętności w komunikowaniu własnych uczuć (dla dzieci i młodzieży)” 3.Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A.”Jak rozumieć nastolatka” B.” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną ” C.” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ” 4.Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

PCPR 306/5/2/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Usługa zorganizowania warsztatów: 1.Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami” 2.Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 8 rodzin zastępczych zawodowych + 5 osób z otoczenia + 29 dzieci z rodzin zastępczych – „Wypalenie zawodowe oraz techniki radzenia sobie ze stresem (dla rodziców zastępczych), umiejętności radzenia sobie z poczuciem odrzucenia oraz wzmacnianie umiejętności w komunikowaniu własnych uczuć (dla dzieci i młodzieży)” 3.Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A.”Jak rozumieć nastolatka” B.” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną ” C.” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ” 4.Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV: 85121270-6, 85311200-4, 85312500-4, 55241000-1, 60172000-4,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami”
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT61600
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 8 rodzin zastępczych zawodowych + 5 osób z otoczenia + 29 dzieci z rodzin zastępczych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT70030
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
SUN&MORE Sp. z o.o. ,  [email protected],  Ul. Ogrodowa 25,  71-037,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 44000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69720
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: W skład zadania nr 3 wchodzą warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, dla rodziców zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT10650
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT75360
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert0
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

 

______________________________________________________________________________

 

 

Grupa Wsparcia Rodziców Biologicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, że w dniu 31.01.2017 r. godz.13.00 września 2016 roku   odbędzie się spotkanie na temat

,, Pomimo wszystko, kocham swoje dziecko”

Celem grupy wsparcia jest :

: wzajemne wspieranie się rodziców biologicznych,

: poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych,

: podtrzymanie kontaktu dzieci z rodzinami pochodzenia

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniach koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownikowi socjalnemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (65)5110166, 669250002

Terminy kolejnych spotkań i tematyka będą uzupełniane na bieżąco.

1) 28.02.17 godz 12.00,  ,, Jak Budować pozytywne relacje  z dzieckiem”

2) 31.03.17 godz 12.00, ,,Mądre wychowanie”

3) 28.04.17 godz 12.00, ,,Gospodarowanie budżetem domowym”

4)26.05.17 godz 12.oo, ,,Sytuacje trudne i sposoby ich pokonywania”

5) 30.06.17 godz 13.00,, Jak wypełnić czas wolny dzieciom”

 

 

 ______________________________________________________________________________

 

 

Nr sprawy PCPR 306/5/2/17                                    Kościan, dnia 13.06.2017  r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA USŁUGĘ ZORGANIZOWANIA WARSZTATÓW – ZADANIE NR 1 i 3

                                                          

Uprzejmie zawiadamiamy, że zamawiający dokonał  wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę zorganizowania warsztatów – zadanie nr 1 i 3.

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ:

 1. cena                                                        60 %
 2. doświadczenie psychologa/pedagoga     40 %

 

Zamawiający  uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła:    

 

Dla zadania nr 1

Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami”

 

SUN&MORE Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

Cena                                                                  –      59,66 pkt.

Doświadczenie psychologa/pedagoga              –      40,00 pkt.

Łączna punktacja                           –   99,66 pkt.

 

Pozostałe złożone oferty:

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie, ul. Krótka 5, 64-100 Leszno

               Cena                                                                –      60,00 pkt.

               Doświadczenie psychologa/pedagoga           –        8,00 pkt.

               Łączna punktacja                           –   68,00 pkt.

 

Dla zadanie nr 3

Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 19 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów niepełnosprawnych

 

A-1 Polska Jacek Łukowski, Ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław

Cena                                                                  –      60,00 pkt.

Doświadczenie psychologa/pedagoga              –      40,00 pkt.

Łączna punktacja                           –   100,00 pkt.

 

Pozostałe złożone oferty:

SUN&MORE Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

               Cena                                                                –      34,90 pkt.

               Doświadczenie psychologa/pedagoga           –       40,00 pkt.

               Łączna punktacja                           –   74,90 pkt.

 

Opublikowano 13.06.2017r.

 

 ______________________________________________________________________________

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia

16 czerwca 2017 r. (piątek)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

będzie nieczynne.

 

______________________________________________________________________________

 

 

Nr sprawy PCPR 306/5/2/17                                    Kościan, dnia 26.05.2017  r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

NA USŁUGĘ ZORGANIZOWANIA WARSZTATÓW – ZADANIE NR 2

 

                                                          

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że zamawiający dokonał  wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę zorganizowania warsztatów – zadanie nr 2: Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych.

 

 

 

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ:

 

 1. cena                                                        60 %
 2. doświadczenie psychologa/pedagoga     40 %

 

 

 

Zamawiający  uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawił:    

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie

 

ul. Krótka 5, 64-100 Leszno

 

 1. 1.     Cena                                                                  –      60,00 pkt.
 2. 2.     Doświadczenie psychologa/pedagoga           –      0 pkt.

 

                Łączna punktacja                           –   60 pkt.

 

 

 

Brak innych ofert.

 

 

______________________________________________________________________________

loga EFS

 

Nr sprawy PCPR 306/5/2/17                                        Kościan, dnia 26.05.2017  r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

USŁUGA ZORGANIZOWANIA WARSZTATÓW

 

Zadanie nr 1

Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 64.800 PLN.

Termin:   07-10 lipca 2017r.

Złożone oferty:

 1. Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

Cena oferty – 52.800 PLN

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie, ul. Krótka 5, 64-100 Leszno

Cena oferty – 52.500 PLN

 

Zadanie nr 2

Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 9.900 PLN.

Terminy  warsztatów:

 1. 05-09.06.2017
 2. 19-23.06.2017
 3. 11-15.09.2017

Złożone oferty:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie, ul. Krótka 5, 64-100 Leszno

Cena oferty – 9.900 PLN

 

Zadanie nr 3

Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 19 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów niepełnosprawnych.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 79.200 PLN.

I Termin:  26.08-01.09.2017r.

II Termin:  09.09-15.09.2017r.

Złożone oferty:

 1. Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

Cena oferty  I termin   – 37.600 PLN

Cena oferty  II termin  – 41.360 PLN

 1. A-1 Polska Jacek Łukowski, ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław

Cena oferty  I termin   – 22.230 PLN

Cena oferty  II termin  – 23.700 PLN

______________________________________________________________________________

 

 

 

Grupa Wsparcia Rodziców Biologicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, że w dniu 31.01.2017 r. godz.13.00 września 2016 roku   odbędzie się spotkanie na temat

,, Pomimo wszystko, kocham swoje dziecko”

Celem grupy wsparcia jest :

: wzajemne wspieranie się rodziców biologicznych,

: poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych,

: podtrzymanie kontaktu dzieci z rodzinami pochodzenia

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniach koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownikowi socjalnemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (65)5110166, 669250002

Terminy kolejnych spotkań i tematyka będą uzupełniane na bieżąco.

1) 28.02.17 godz 12.00,  ,, Jak Budować pozytywne relacje  z dzieckiem”

2) 31.03.17 godz 12.00, ,,Mądre wychowanie”

3) 28.04.17 godz 12.00, ,,Gospodarowanie budżetem domowym”

4)26.05.17 godz 12.oo, ,,Sytuacje trudne i sposoby ich pokonywania”

5) 30.06.17 godz 12.00,, Jak wypełnić czas wolny dzieciom”

 

 

______________________________________________________________________________

 

Opublikowano 19.05.2017r

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, w związku z realizacją projektu “Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, organizuje zajęcia prowadzone przez specjalistów, w ramach grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz dla rodziców zastępczych.  Zajęcia odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 wg potrzeb. Poniżej zamieszczone jest zapytanie ofertowe, które prosimy o przesłanie podpisanego pocztą elektroniczną lub wysłanie/ dostarczenie osobiście do siedziby PCPR do dnia 31.05.2017r.

Adres poczty: [email protected]

formularz cenowy

 ______________________________________________________________________________

 Opublikowano 18.05.2017r.

Ogłoszenie nr 511171-N-2017 z dnia 2017-05-18 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie: Usługa zorganizowania warsztatów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt pn.: „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, krajowy numer identyfikacyjny 41110950000000, ul. ul. Gostyńska  38 , 64000   Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 110 166, [email protected], faks 655 110 166.
Adres strony internetowej (URL): www.pcprkoscian.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pcprkoscian.pl; www.powiatkoscian.pl BIP/zamówienia publiczne /pcpr

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy, osobiście, posłaniec
Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 38

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zorganizowania warsztatów
Numer referencyjny: PCPR 306/5/2/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: USŁUGA ZORGANIZOWANIA WARSZTATÓW: ZADANIE 1 Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami” ; ZADANIE NR 2 W skład zadania nr 2 wchodzą warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, dla rodziców zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A. ” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną B. “Jak rozumieć nastolatka” C. ” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ” ZADANIE NR 3 Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 19 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów niepełnosprawnych.”

II.5) Główny kod CPV: 80570000-0
 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
85121270-6
85311200-4
85312500-4
55241000-1
60172000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 lub dniach:
lub
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-07-10
2017-09-15
2017-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie jedną usługę obejmującą przeprowadzenie: a) dla zadania nr 1 – warsztatów–szkoleń wyjazdowych o podobnej tematyce, dla min.20 osób; b) dla zadania nr 2 – warsztatów-szkoleń stacjonarnych o podobnej tematyce – o wartości minimum 3.500 zł brutto; c) dla zadania nr 3 – warsztatów-szkoleń rehabilitacyjnych wyjazdowych dla osób niepełnosprawnych, dla min.10 osób – o wartości minimum 30.000 zł brutto; 2) dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia: a) dla zadania nr 1: 1) 2 psychologów 2) 2 pedagogów Proponowane osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy zawodowej min.3 lata. b) dla zadania nr 2: 1) psycholog lub pedagog Proponowana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy zawodowej min.3 lata. c) dla zadania nr 3: 1) psycholog i dietetyk Proponowane osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy zawodowej min.3 lata.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 7 do SIWZ; 3)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 7 do SIWZ; 4)oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zał. nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ; b)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

a)szczegółowy program szkolenia dla poszczególnych zadań 1-3, b)przewidywane formy organizacji czasu wolnego dla zadania nr 1. c)informacje dotyczące ośrodka w formie folderów, zdjęć, opisów, na podstawie których zamawiający będzie mógł zweryfikować zgodność wymogów zawartych w SIWZ z zaproponowaną przez wykonawcę ofertą (potwierdzenie oczekiwanego standardu) dla zadania nr 1 i 3.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości: Dla części 1 – 800 PLN Dla części 2 – nie wymagane Dla części 3 – 1.000 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie nr konta 64 8666 0004 0109 4373 2000 0004 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami) – poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:Informacje dodatkowe:Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:Informacje dodatkowe:W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie psychologa/pedagoga 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowaWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy, pod warunkiem, że podwykonawca będzie spełniał wymagania zawarte w SIWZ 2.W przypadkach losowych dotyczących choroby, zdarzenia losowego uniemożliwiającego korzystanie z warsztatów Zamawiający dopuszcza do pomniejszenia lub powiększenia rzeczywistej liczby uczestników warsztatów, a co za tym idzie do zmiany kosztów warsztatów (według jednostkowych kosztów pobytu, zgodnie z kwotami podanymi w formularzu ofertowym). 3.W sytuacji losowej dopuszcza sie zmianę osób realizujących zadanie wymienionych z imienia i nazwiska w formularzu ofertowym (dotyczy osób psychologa i pedagoga), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania zawarte w SIWZ i będą posiadały co najmniej takie samo doświadczenie. Przy czym Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że osoby te posiadają co najmniej takie same doświadczenie jak osoby zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie oraz na potwierdzenie tego przedstawić wymagane w SIWZ dokumenty i informacje dotyczące tych osób.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-05-25 , godzina: 13:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2017-06-23 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0, 85121270-6, 55241000-1, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-07-10 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60
doświadczenie psychologa/pedagoga 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: W skład zadania nr 2 wchodzą warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, dla rodziców zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład zadania nr 2 wchodzą warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, dla rodziców zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A. ” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną ” B. “Jak rozumieć nastolatka” C. ” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0, 85121270-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-15 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60
doświadczenie psychologa/pedagoga 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 19 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów niepełnosprawnych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 19 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów niepełnosprawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0, 85121270-6, 85311200-4, 85312500-4, 55241000-1, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-15 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60
doświadzenie psychologa 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 oświadczenie dot. spełniania warunków udziału (1)

zał. nr 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postepowania (1)

zał. nr 4 wykaz usług

zał. nr 5 wykaz osób

zał. nr 6 oświadczenie o grupie kapitałowej (1)

zał. nr 7 oświadczenie art.24

zał. nr 8 projekt umowy

zał. nr 9 wzór umowy powierzenia

zał. nr 10 oświadczenie wykonawcy

SIWZ WARSZTATY Z LOGO aktualne

 

____________________________________________________________________________________

 

 

Nr sprawy PCPR 306/5/2/17                                     Kościan, dnia 18.05.2017  r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                  

Uprzejmie zawiadamiamy, że zamawiający dokonał  wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę zorganizowania warsztatów – zadanie nr 2.

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ:

 1. cena                                                                    60 %
 2. doświadczenie psychologa/pedagoga     40 %

Zamawiający  uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła:    

SUN&MORE Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

 1. 1.      Cena                                                                  –      60,00 pkt.
 2. 2.      Doświadczenie psychologa/pedagoga           –      9 pkt.

                Łączna punktacja                           –   69 pkt.

 

Pozostałe złożone oferty:

KLEINAEDUKATOR Jacek Kleina, Ul. Młyńska 12B/9, 64-000 Kościan – oferta odrzucona.

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt.12 ustawy PZP  z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z niedostarczeniem wykazu wykonanych usług, który potwierdzać miał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.7.3  SIWZ  wykonawca zostaje wykluczony z postępowania. Jednocześnie zgodnie z art.24 ust.4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający unieważnia postępowanie dla usługi zorganizowania warsztatów:

Dla zadania nr 1

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie dotyczące usługi zorganizowania warsztatów dla zadania nr 1

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu na zadanie nr 1 wpłynęła oferta firmy KLEINAEDUKATOR Jacek Kleina, Ul. Młyńska 12B/9, 64-000 Kościan – oferta odrzucona.

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt.12 ustawy PZP  z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z niedostarczeniem wykazu wykonanych usług, który potwierdzać miał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.7.3  SIWZ  wykonawca zostaje wykluczony z postępowania. Jednocześnie zgodnie z art.24 ust.4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Dla zadanie nr  3

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie dotyczące usługi zorganizowania warsztatów dla zadania nr 3

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu na zadanie nr 3 wpłynęły 2 oferty firm:

 1.  KLEINAEDUKATOR Jacek Kleina, Ul. Młyńska 12B/9, 64-000 Kościan – oferta odrzucona.

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt.12 ustawy PZP  z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z niedostarczeniem wykazu wykonanych usług, który potwierdzać miał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.7.3  SIWZ  wykonawca zostaje wykluczony z postępowania. Jednocześnie zgodnie z art.24 ust.4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. PROGRES – Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski, Jelna 33B, 37-310 Nowa Sarzyna – oferta odrzucona.

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt.12 ustawy PZP  z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

W związku z niedostarczeniem:

a)      wykazu wykonanych usług

b)      wykazu osób,

które potwierdzać miały spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.7.3  SIWZ

c)oświadczenia – zał. nr 7 do SIWZ, które wykazać miało brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt.7.4  SIWZ

wykonawca zostaje wykluczony z postępowania. Jednocześnie zgodnie z art.24 ust.4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

____________________________________________________________________________________

 Kościan, dnia 09.05.2017  r.

Nr sprawy PCPR 306/5/2/17

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Usługa zorganizowania warsztatów:

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie dotyczące usługi zorganizowania warsztatów dla zadania nr 4 – Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu na zadanie nr 4 nie wpłynęła żadna oferta.

 

__________________________________________________________________________

 

 

  Kościan, dnia 09.05.2017  r.

Nr sprawy PCPR 306/5/2/17

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

USŁUGA ZORGANIZOWANIA WARSZTATÓW

 

Zadanie nr 1

Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 64.800 PLN.

Złożone oferty:

 1. KLEINAEDUKATOR Jacek Kleina, ul. Młyńska 12B/9, 64-000 Kościan

Cena oferty – 63.900 PLN

 

Zadanie nr 2

Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 8 rodzin zastępczych zawodowych + 5 osób z otoczenia + 29 dzieci z rodzin zastępczych – „Wypalenie zawodowe oraz techniki radzenia sobie ze stresem (dla rodziców zastępczych), umiejętności radzenia sobie z poczuciem odrzucenia oraz wzmacnianie umiejętności w komunikowaniu własnych uczuć (dla dzieci i młodzieży)”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 70.200 PLN.

Złożone oferty:

 1. Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

Cena oferty – 44.000 PLN

 1. KLEINAEDUKATOR Jacek Kleina, ul. Młyńska 12B/9, 64-000 Kościan

Cena oferty – 69.720 PLN

 

Zadanie nr 3

Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 9.900 PLN.

Złożone oferty:

 1. KLEINAEDUKATOR Jacek Kleina, ul. Młyńska 12B/9, 64-000 Kościan

Cena oferty – 9.750 PLN

 1. PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski, Jelna 33B, 37-310 Nowa Sarzyna

Cena oferty – 21.000 PLN

 

Zadanie nr 4

Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 79.200 PLN.

Brak ofert

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

https://www.pcprkoscian.pl; www.powiatkoscian.pl / BIP / zamówienia publiczne / PCPR


Ogłoszenie nr 74688 – 2017 z dnia 2017-04-27 r.

Kościan: Usługa zorganizowania warsztatów: 1.Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami” 2.Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 8 rodzin zastępczych zawodowych + 5 osób z otoczenia + 29 dzieci z rodzin zastępczych – „Wypalenie zawodowe oraz techniki radzenia sobie ze stresem (dla rodziców zastępczych), umiejętności radzenia sobie z poczuciem odrzucenia oraz wzmacnianie umiejętności w komunikowaniu własnych uczuć (dla dzieci i młodzieży)” 3.Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A.”Jak rozumieć nastolatka” B.” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną ” C.” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ” 4.Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu
„Tęcza” w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, krajowy numer identyfikacyjny 41110950000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64000   Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 110 166, e-mail [email protected], faks 655 110 166.
Adres strony internetowej (URL): www.pcprkoscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.pcprkoscian.pl; www.powiatkoscian.pl / BIP / zamówienia publiczne / PCPR
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
operator pocztowy, osobiście, posłaniec
Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 38
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zorganizowania warsztatów: 1.Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami” 2.Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 8 rodzin zastępczych zawodowych + 5 osób z otoczenia + 29 dzieci z rodzin zastępczych – „Wypalenie zawodowe oraz techniki radzenia sobie ze stresem (dla rodziców zastępczych), umiejętności radzenia sobie z poczuciem odrzucenia oraz wzmacnianie umiejętności w komunikowaniu własnych uczuć (dla dzieci i młodzieży)” 3.Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A.”Jak rozumieć nastolatka” B.” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną ” C.” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ” 4.Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych
Numer referencyjny: PCPR 306/5/2/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa zorganizowania warsztatów: 1.Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami” 2.Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 8 rodzin zastępczych zawodowych + 5 osób z otoczenia + 29 dzieci z rodzin zastępczych – „Wypalenie zawodowe oraz techniki radzenia sobie ze stresem (dla rodziców zastępczych), umiejętności radzenia sobie z poczuciem odrzucenia oraz wzmacnianie umiejętności w komunikowaniu własnych uczuć (dla dzieci i młodzieży)” 3.Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.: A.”Jak rozumieć nastolatka” B.” Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną ” C.” Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko ” 4.Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych

II.5) Główny kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV:85121270-6, 55241000-1, 60172000-4, 85311200-4, 85312500-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że: 1)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie jedną usługę obejmującą przeprowadzenie: a)dla zadania nr 1 i 2 – warsztatów–szkoleń wyjazdowych o podobnej tematyce, dla min.25 osób – o wartości minimum 50.000 zł brutto; b)dla zadania nr 3 – warsztatów-szkoleń stacjonarnych o podobnej tematyce – o wartości minimum 5.000 zł brutto; c)dla zadania nr 4 – warsztatów-szkoleń terapeutyczno-rehabilitacyjnych wyjazdowych dla osób niepełnosprawnych, dla min.10 osób – o wartości minimum 50.000 zł brutto; 2)dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia: a)dla zadania nr 1 i 2: 1)2 psychologów 2)2 pedagogów Proponowane osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy zawodowej min.3 lata. b)dla zadania nr 3: 1)psycholog lub pedagog Proponowana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy zawodowej min.3 lata. c)dla zadania nr 4: 1)psycholog i dietetyk Proponowane osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy zawodowej min.3 lata.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 7 do SIWZ; 3)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 7 do SIWZ; 4)oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zał. nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ; b)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

a)szczegółowy program szkolenia dla poszczególnych zadań 1-4, b)przewidywane formy organizacji czasu wolnego dla zadania nr 1 i 2. c)informacja dotycząca ośrodka w formie folderów, zdjęć, opisów, na podstawie których zamawiający będzie mógł zweryfikować zgodność wymogów zawartych w SIWZ z zaproponowaną przez wykonawcę ofertą (potwierdzenie oczekiwanego standardu) dla zadania nr 1, 2 i 4.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości: Dla części 1 – 1.800 PLN Dla części 2 – 2.000 PLN Dla części 3 – nie wymagane Dla części 4 – 2.200 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie nr konta 64 8666 0004 0109 4373 2000 0004 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie psychologa/pedagoga 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy, pod warunkiem, że podwykonawca będzie spełniał wymagania zawarte w SIWZ 2.W przypadkach losowych dotyczących choroby, zdarzenia losowego uniemożliwiającego korzystanie z warsztatów Zamawiający dopuszcza do pomniejszenia lub powiększenia rzeczywistej liczby uczestników warsztatów, a co za tym idzie do zmiany kosztów warsztatów (według jednostkowych kosztów pobytu, zgodnie z kwotami podanymi w formularzu ofertowym). 3.W sytuacji losowej dopuszcza sie zmianę osób realizujących zadanie wymienionych z imienia i nazwiska w formularzu ofertowym (dotyczy osób psychologa i pedagoga), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania zawarte w SIWZ i będą posiadały co najmniej takie samo doświadczenie. Przy czym Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że osoby te posiadają co najmniej takie same doświadczenie jak osoby zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie oraz na potwierdzenie tego przedstawić wymagane w SIWZ dokumenty i informacje dotyczące tych osób.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 08/05/2017, godzina: 14:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 06/06/2017
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami”
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80570000-0, 85121270-6, 55241000-1, 60172000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 10/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie psychologa/pedagoga 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 2    Nazwa: Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 8 rodzin zastępczych zawodowych + 5 osób z otoczenia + 29 dzieci z rodzin zastępczych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 8 rodzin zastępczych zawodowych + 5 osób z otoczenia + 29 dzieci z rodzin zastępczych Warsztaty wyjazdowe pn. Wypalenie zawodowe oraz techniki radzenia sobie ze stresem (dla rodziców zastępczych), umiejętności radzenia sobie z poczuciem odrzucenia oraz wzmacnianie umiejętności w komunikowaniu własnych uczuć (dla dzieci i młodzieży).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80570000-0, 85121270-6, 55241000-1, 60172000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 05/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie psychologa/pedagoga 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 3    Nazwa: W skład zadania nr 3 wchodzą warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, dla rodziców zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A.Jak rozumieć nastolatka B.Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną C.Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80570000-0, 85121270-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/09/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
doswiadczenie psychologa/pedagoga 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 4    Nazwa: Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80570000-0, 85121270-6, 85311200-4, 85312500-4, 55241000-1, 60172000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 10/09/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie psychologa 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Załączniki:

SIWZ WARSZTATY Z LOGO (1)

zał. nr 1 formularz ofertowy (1)

zał. nr 2 oświadczenie dot. spełniania warunków udziału

zał. nr 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postepowania

zał. nr 4 wykaz usług

zał. nr 5 wykaz osób (1)

zał. nr 6 oświadczenie o grupie kapitałowej

zał. nr 7 oświadczenie art.24

zał. nr 8 projekt umowy

zał. nr 9 wzór umowy powierzenia

 ———————————————————————————————————————————————————————–

 

 

loga EFS

 ———————————————————————————————————————————————————————–

 

życzenia wielkanocne 2017

 

 

szkolenie

——————————————————————————————————————————————————————–

 

loga EFS

                        

Grupa Wsparcia Rodziców Biologicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, że w dniu 31.01.2017 r. godz.13.00 września 2016 roku   odbędzie się spotkanie na temat

,, Pomimo wszystko, kocham swoje dziecko”

Celem grupy wsparcia jest :

: wzajemne wspieranie się rodziców biologicznych,

: poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych,

: podtrzymanie kontaktu dzieci z rodzinami pochodzenia

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniach koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownikowi socjalnemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (65)5110166, 669250002

Terminy kolejnych spotkań i tematyka będą uzupełniane na bieżąco.

1) 28.02.17 godz 12.00,  ,, Jak Budować pozytywne relacje  z dzieckiem”

2) 31.03.17 godz 12.00, ,,Mądre wychowanie”

3) 28.04.17 godz 12.00, ,,Gospodarowanie budżetem domowym”

4)26.05.17 godz 12.oo, ,,Sytuacje trudne i sposoby ich pokonywania”

 

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 Kościan, 26.01.2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia przewidzianych w roku 2017

 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia; Dostawa/ Usługa/ Robota budowlana Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia                        (kwota brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Usługa zorganizowania warsztatów              (zamawiający planuje przeprowadzenie jednego postępowania z dopuszczeniem możliwości składania  ofert częściowych, wg poniższego podziału): Usługa Przetarg nieograniczony 224 100,00
a) warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 40 dzieci z rodzin zastępczych – “Umiejętność radzenia sobie z emocjami związanymi z przebywaniem w rodzinie zastępczej” 64 800,00 I/II kwartał
b) Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 9 rodzin zastępczych zawodowych + 6 osób z otoczenia + 32 dzieci z rodzin zastępczych 70 200,00 I/II kwartał
c) Warsztaty stacjonarne 5-dniowe dla 10 osób z rodzin zastępczych “Jak rozumieć nastolatka” 3 300,00 I/II kwartał
d) Warsztaty stacjonarne 5-dniowe dla 10 osób z rodzin zastępczych  “Budowanie relacji między rodzina zastępczą a rodziną biologiczną” 3 300,00 I/II kwartał
e) Warsztaty stacjonarne dla 10 osób z  rodzin zastępczych “Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko” 3 300,00 I/II kwartał
f) Warsztaty 7-dniowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych + 20 opiekunów, 2 trenerów, 2 pracowników PCPR 79 200,00 I/II kwartał

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

         Szanowni Państwo !

 

            Z  przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ” Niebieska Linia” rozszerzyło 

 swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu- aktualny numer to        800 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,, Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie ,, Niebieska Linia”na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  (PARPA) Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz E-MAILOWO.

oferujemy pomoc psychologiczną,prawną osobom  doznającym przemocy i I świadkom przemocy w rodzinie . pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim i migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencji wobec osób skazanych z użyciem przemocy i/lub groźby wobec osoby najbliżej.

Prowadzimy konsultacje dla specjalistów- osób które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie. Pełną informację o naszej ofercie znajdziecie Państwo w załączniku.

Uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o oferowanej przez nas pomocy, by dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy. 

 

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

życzenia

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

loga EFS

 

 

Numer sprawy            PCPR 306/4/2016                                                                                                 Kościan , dnia 25 listopada 2016 r.

 

 

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 NA USŁUGI SPOŁECZNE  DOTYCZĄCE ZADANIA PN.:

 

Zatrudnienie 3 asystentów osobistych  osób niepełnosprawnych oraz psychologa –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

CPV 85.12.12.70-6 (usługi psychiatryczne i psychologiczne)

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: [email protected]

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kościańskiego w zakładce zamówienia publiczne oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w dniu 07.11.2016 r.

 

Zamówienie podzielone zostało na cztery części:

Część 1

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Część 2

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Część 3

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 2 dwóch osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Część 4

Zatrudnienie  psychologa dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów określonych przez zamawiającego przedstawili dla:

 

Części 1

Marta Szkodzińska-Langner

Os. Piastowskie 66/9, 64-000 Kościan

 

Części 2

Karolina Trawińska

Stary Lubosz, ul. Kościańska 26, 64-000 Kościan

 

Części 3

Mirosława Hertmanowska

Ul. Surzyńskiego 23, 64-000 Kościan

 

Części 4

Jagoda Bzowy

Ul. 1 Maja 7/9, 63-100 Śrem

 

Z wyżej wymienionymi Wykonawcami zostały popisane umowy na poszczególne części zamówienia.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

loga EFS

 

 

Numer sprawy            PCPR 306/4/16                                                                                                   Kościan , dnia 07 listopada 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Niniejsze zamówienie przeprowadzone zostanie zgodnie z procedurą zawartą w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz.1020)

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: [email protected]

 

 1. 1.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zatrudnienie 3 asystentów osobistych  osób niepełnosprawnych oraz psychologa –  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

CPV 85.12.12.70-6 (usługi psychiatryczne i psychologiczne)

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wg poniższego podziału:

 

Część 1

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób przez okres 10 miesięcy oraz kolejne 5 osób przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godz. wsparcia asystenta w okresie 10 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

 Część 2

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób przez okres 10 miesięcy oraz kolejne 5 osób przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godz. wsparcia asystenta w okresie 10 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

Część 3

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 2 dwóch osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Asystent obejmie opieką 2 osoby niepełnosprawne przez okres 20 miesięcy.  Średnie miesięczne zaangażowanie czasowe asystenta osoby niepełnosprawnej to 30 godzin miesięcznie dla każdej osoby. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 600 godz. wsparcia asystenta w okresie 20 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie Gminy Kościan.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wykonywanie lub pomaganie wykonać osobie niepełnosprawnej takich czynności, które ta osoba by wykonała będąc osobą sprawną zastępując mu jego dysfunkcje,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego,
 • pomoc w uzyskaniu większej samodzielności poprzez pobudzenie aktywności i mobilizowanie do większej samodzielności życiowej osoby niepełnosprawnej,
 • dążenie do usunięcia barier społecznych i psychologicznych (pomoc w likwidowaniu barier interpersonalnych, w komunikacji zewnętrznej, zachęcaniu do kontaktów z otoczeniem),
 • pomoc w innych potrzebach, które zgłosi beneficjent projektu,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług w formie dziennika usług asystenckich,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,

  

Wymagania dotyczące AOON:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność min 4 dni w miesiącu w godz. od 8.00 do 15.00

 

Kryteria oceny ofert dotyczące wyboru AOON:

1)      cena         60 %

 punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

 Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)      doświadczenie: ( 1 miesiąc – 1 pkt., maks. 30 pkt.)

 • 10 miesięcy – 10 pkt.
 • 11 miesięcy – 11 pkt.
 • 12 miesięcy – 12 pkt.
 • …….
 • 20 miesięcy – 20 pkt.
 • 21 miesięcy – 21 pkt.
 • 22 miesiące – 22 pkt.
 • …….
 • 30 miesięcy – 30 pkt.

Minimalne dopuszczalne doświadczenie to 10 miesięcy, jeżeli wykonawca w ofercie poda doświadczenie 30 miesięcy i dłuższe otrzyma w tym kryterium 30 pkt.

 

3)      ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej – 10 pkt.

 

Część 4

Zatrudnienie  psychologa dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wsparciem objętych będzie min 65 dzieci przebywających w 39 rodzinach zastępczych oraz 10 osób niepełnosprawnych wg  potrzeb.

Łącznie udzielonych zostanie 600 godzin wsparcia psychologicznego w okresie 20 miesięcy (30 godzin na miesiąc)

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu (do rodziny lub osoby niepełnosprawnej).

Zakres czynności psychologa:

 • diagnoza i terapia w środowisku rodzinnym rodzin zastępczych i dzieci u nich przebywających,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów emocjonalnych u osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług psychologa.

Wymagania:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych
 • praca terapeutyczna z rodzinami zastępczymi i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy
 • doświadczenie w pracy psychologa – min 3 lata,
 • ukończone studia psychologiczne.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Wsparciem objętych będzie 39 osób, w tym osoby dorosłe i dzieci oraz osoby dorosłe i dzieci z niepełnosprawnością wg  potrzeb.

Łącznie udzielonych zostanie 240 godzin wsparcia psychologicznego w okresie 20 miesięcy (12 godzin na miesiąc)

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie Gminy Kościan (do rodziny lub osoby niepełnosprawnej).

Zakres czynności psychologa:

 • diagnoza i terapia w środowisku rodzinnym uczestników projektu,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów emocjonalnych u osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług w formie dziennika usług asystenckich,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie.

Wymagania:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd,
 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych,
 • praca terapeutyczna z rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy,
 • doświadczenie w pracy psychologa – min 3 lata,
 • ukończone studia psychologiczne.

 

Kryteria oceny ofert dotyczące wyboru psychologa:

1)      cena         60 %

 

punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

 

Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)      doświadczenie zawodowe        30 %

praca terapeutyczna z rodzinami zastępczymi i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy    

 

punkty w kryterium doświadczenia zostaną przyznane zgodnie z poniższa zasadą:

8   miesięcy doświadczenia  – 5 pkt.

12 miesięcy doświadczenia – 10 pkt.

16 miesięcy doświadczenia – 20 pkt.

20 miesięcy doświadczenia – 30 pkt.

 

3)      Wykształcenie    10 % 

ukończony 4 letni kurs terapeutyczny lub w trakcie ostatniego roku trwania

 

punkty w kryterium doświadczenia zostaną przyznane zgodnie z poniższa zasadą:

w trakcie ostatniego roku trwania  kursu terapeutycznego        5 pkt.

ukończony 4 letni kurs terapeutyczny                                       10 pkt.

 

 Przewidywana forma zatrudnienia dla wszystkich części zamówienia: umowa zlecenie.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej bądź prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Świadczona usługa musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę. Nie dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami trzecimi.

 

 1. 2.     Czas realizacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich części:
 • od listopada 2016r.  do czerwca 2018 r. ( 20 miesięcy) 
 1. 3.     Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty dla wszystkich części:
  1. 1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część postępowania.
  2. 2.      Oferta musi zawierać (wymagane  dokumenty):

Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (dla części 1-3):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym asystenta oraz zobowiązanie do sporządzenia przez asystenta protokołu wykonania zadań– zał. nr 2;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Zaświadczenie lub pozytywna opinia psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji  osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
  • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

 

 Usługa psychologa (dla części 4):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu terapeutycznego lub zaświadczenie o odbywaniu ostatniego roku 4 letniego kursu terapeutycznego;
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów psychologicznych;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym psychologa oraz zobowiązanie do sporządzenia przez psychologa protokołu wykonania zadań  – zał. nr 2;

 

 1. 3.      Oferta musi być złożona w nienaruszonym stanie w zamkniętej kopercie, opisanej wg poniższego wzoru:

Oferta dot. postępowania „Zatrudnienie asystentów i psychologa – PCPR i GOPS Kościan”

Dotyczy części nr ………  ,  nie otwierać przed 15 listopada 2016 r.,  godz. 14.00

 

Na kopercie wykonawca poda swoje dane:

Imię i nazwisko

Adres

 

 1. 4.      Termin składania ofert:

15 listopad 2016 r. do godz14.00

 

 1. 5.      Miejsce składania ofert :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

sekretariat

 

 

Załączniki:

 1.  Formularz ofertowy
 2.  Oświadczenie
 3.  Projekt umowy
 4. Wzór dziennika aktywności działań
 5. Wzór dziennika aktywności działań psycholog
 6. Oświadczenie ZUS

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

loga EFS

 

 

 

Projekt ,,Tęcza”

 

Na sesji w dniu 19 października 2016r. zatwierdzono projekt „Tęcza” opracowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt przygotowało Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie wraz z partnerami Ośrodkiem Pomocy Społecznym w Śmiglu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Kościańską Operatywną Spółdzielnią Socjalną KOSS.

Będzie on realizowany na terenie powiatu Kościańskiego przez 24 miesiące od 1.09.2016r. do 31.08.2018r. Skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W ramach tego projektu podejmowane będą działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych . Szacuje się, że w projekcie weźmie udział 256 osób.

Całkowita wartość projektu to 1.839.490,74 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 1.747.516,20 zł, natomiast wkład własny wyniesie 91.974,54zł.

  Międzynarodowy Tydzień   Mediacji

 

W dniu 18.10.2016 r. w godzinach 12.00-15.00  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza na Otwarty Dzień Mediacji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kościana  i powiatu na spotkania z mediatorem.

W tym dniu można skorzystać z :

 •     konsultacji

 •     rozmowy o  konflikcie

 •     umówić się na spotkanie dotyczące rozwiązywania sporu stron.

Spotkania odbędą się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 , 64-000 Kościan 655110-166.

Szczegółowe informacje na temat dnia mediacji można znaleźć pod nastepującym adresem:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2016-rok/news,8564,miedzynarodowy-dzien-mediacji-2016-oraz-tydzien.html 

 

 

 

Grupa Wsparcia Rodziców Biologicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, że od 23 września 2016 roku odbywać się będą  spotkania grupy wsparca dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej.

Celem grupy wsparcia jest :

: wzajemne wspieranie się rodziców biologicznych,

: poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych,

: podtrzymanie kontaktu dzieci z rodzinami pochodzenia

Osoby zainteresowane prosimy o zgłodzenie chęci udziału w spotkaniach koordynatorowi rodzinnej pieczy zastepczej lub pracownikowi socjalnemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Szczególowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (65)5110166, 669250002

Terminy kolejnych spotkań i tematyka będą uzupełnane na bieżąco.

1) 23.09.2016  godz.11.00 ,, Spotkanie Organizacyjne Grupy Wsparcia Rodziców Biologicznych”.

2) 28.10.2016 godz.12.30 ,, Jak byc mądrym i dobrym rodzicem “.

INFORMACJA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, że w siedzibie  naszego Centrum przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie można uzyskać informacje obejmujące następujące formy wsparcia:

 • Poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci, oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wg potrzeb,

 • Pomoc prawna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego w ramach zespołu wsparcia (każda środa od 15.00-17.00, po uprzednim umówieniu).

Osoby potrzebujące pomocy w wyżej wymienionym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 655110166) lub bezpośrednio u koordynatora pieczy zastępczej.

                         

                            madzia strona

 

    ,,KONKURS  PLASTYCZNY”

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ POWIAT KOŚCIAŃSKI OCZAMI DZIECKA”

 

 1. Cele konkursu:
  1. Przedstawienie najciekawszych obiektów turystycznych, historycznych z terenu powiatu kościańskiego.
  2. Popularyzacja twórczości własnej związanej z powiatem.
  3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych i rozwijanie umiejętności plastycznych.
  4. Wyłonienie prac, które zilustrują kalendarz Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

 

 1. Organizator konkursu:

Starostwo Powiatowe w Kościanie – Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu.

 

III.   Kategorie konkursowe:

Uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne w formacie A4 przy użyciu kredek, pisaka, farb.

 

IV.     Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

– klasy I – III szkoły podstawowej,

– klasy IV – VI szkoły podstawowej,

 1. Nadesłane na konkurs prace winny być własnością autorów.
  1. Praca winna być opatrzona następującymi danymi:

– imię i nazwisko autora

– klasa

– nazwa szkoły

– imię i nazwisko opiekuna

 1. Prace będą przyjmowane wyłącznie z załączonym wykazem autorów prac.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie: Starosta Kościański Bernard Turski, Katarzyna Mierzejewska – Mocek, inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz Hanna Grabus – Kierownik Biura Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu.
 3. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, w każdej kategorii, sześć najlepszych prac, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe, ich praca zostanie umieszczona w kalendarzu powiatu kościańskiego na rok 2017 wraz z zdjęciem autora pracy.
 4. Kryteria oceny prac konkursowych: zgodność z tematyką, oryginalność pomysłu, samodzielność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne, kolorystyka.
  1. Prace należy dostarczyć na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Kościuszki 22, pokój 117 w terminie do 29 września 2016 roku.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kościanie, ul. Kościuszki 22.
  3. Autorzy nagrodzonych prac, za pośrednictwem szkoły zostaną powiadomieni o terminie i miejscu podsumowania konkursu oraz o wręczeniu nagród.
  4. Prace będzie można odbierać po podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród w Starostwie Powiatowym w Kościanie, ul. Kościuszki 22 do 28 października 2016 roku.
  5. Prace nieodebrane do 28 października 2016 roku zostaną zniszczone.
  6. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kościanie, tel. 65 512 08 25 wew. 32 lub wew. 28.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

 

 

 

 

 

do pliku

 

__________________________________________________________

Uwaga !!!

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie we współpracy Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Kościanie organizuje spotkanie warsztatowe dla rodziców zastępczych, na które chcielibyśmy Państwa zaprosić.

       Spotkanie odbędzie się w siedzibie PCPR, ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan, w dniu 30.06.2016 r. od godz. 9.00 do 14.30.

       Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Mądre Wychowanie”. Tematem przewodnim warsztatu jest konflikt rodzic – dziecko. Będzie można nie tylko zdobyć wiedzę z zakresu rozwiązywania konfliktów, ale również, jeśli będziecie mieli Państwo gotowość,  podzielić się własnymi doświadczeniami oraz poszukiwać rozwiązań własnych dylematów związanych z pełnieniem niełatwej funkcji rodziców zastępczych.

       Gościem prowadzącym spotkanie jest Jolanta Graczyk – Ögdem: przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, terapeutka, mediatorka, superwizor mediacji, biegła sądowa, nauczycielka akademicka. Współprowadzącą zajęcia jest Joanna Marciniak, pracująca w PCPR jako koordynator rodzin zastępczych.

       W sprawie informacji dot. warsztatu i zapisów prosimy kontaktować się ze swoimi koordynatorami do dnia 10.06.2016 r. 

 

 

 

                                                                                  “Spotkajmy się”

 

          Informujemy,  że w dniu 13 maja 2016 roku odbył się festyn z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Kościanie. Festyn został  zorganizowany  po raz piętnasty  na  placu  Kościańskiego Ośrodka Kultury.  Spotykali się tam  uczestnicy warsztatów terapeutycznych, podopieczni placówek pomocowych oraz wielu mieszkańców powiatu kościańskiego . Dzień Godności to także tradycyjnie już odbywający się kiermasz rękodzieła uczestników imprezy. 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż powiat kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r. Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Tak, jak w ubiegłym roku program „Aktywny samorząd” będzie składał się z dwóch modułów (I i II).

W ramach modułu I osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o:

– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kategorii B,

– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i        oprogramowania,

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj.  dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

W ramach modułu II program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Termin składania wniosków:

Dla modułu I –  od 14 marca do dnia 30 sierpnia 2016r.

Dla modułu IIod 14 marca do dnia 30 marca 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

od dnia 1 września do dnia 10 października 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.pcprkoscian.pl i www.pfron.org.pl oraz do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kościanie – ul. Gostyńska 38 lub pod numerem tel. 65-511-01-66, 512-02-17.

2_wniosek ON podopieczny- Obszar C zad 2

2_wniosek ON podopieczny obszar B zad 1

2_wniosek ON podopieczny obszar B zad 2

2_wniosek ON podopieczny obaszar A zad 1

1_wniosek-ON-pelnoletnia-student-II4 (3)

1_wniosek ON pelnoletnia obszar C zad 4

1_wniosek ON pelnoletnia- obszar D zad. 1

1_wniosek ON pelnoletnia obszar C zad 3

1_wniosek ON pelnoletnia obszar C zad 2

1_wniosek ON pelnoletnia obszar A zad 2

1_wniosek ON pelnoletnia- obszar A zad 1

1_wniosek ON pelnoletnia obszar B zad 2

1_wniosek ON pelnoletnia obszar B zad 1

 

 —————————————————-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, że w wyniku naboru partnera do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014/2020 Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.1 wyłoniono Spółdzielnię Socjalną “Kościańską Operatywną Spółdzielnię Socjalną”.

 

opublikowano 26.02.2016 r.

 

——————————

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

 

   Szanowni Państwo,

 

 W dniach 22-27 lutego 2016 r. w trakcie pełnionych dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skrzorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głownej Policji, Komendy Głównej Strazy Granicznej, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Kuratorów, a także Naczelnej Izby Lekarskiej.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Radosławem Sienkiewiczem- Głównym Specjalistą w Departamencie Współpracy Międzynarodoweji Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości – nr telefonu (22)2390649; e-mail: [email protected]).

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na trwające ustalenia w sprawie m.in. dodatkowych lokalizacji proszę o bieżące śledzenie stron: [email protected] oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl

 W dniu 24.02.2016 ( wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się dużur  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 

ZAPRASZAMY !!!

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kościańskiego udzielana jest w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jednym prowadzonym przez organizację pozarządową.

 Lokalizacja oraz harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim 

 

Numer punktu

 

Lokalizacja

 

Dni i godziny otwarcia

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

1

  Urząd Gminy w Czempiniu ul. 24 Stycznia 25poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00czwartek od godz. 11.00 do godz. 15.00

adwokat

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniuul. Generała Chłapowskiego 28 środa od godz. 7.00 do godz. 11.00 piątek od godz. 7.00 do godz. 11.00

radca prawny

adwokat

 

2

 Centrum Kultury w Śmiglu ul. Kościuszki 20  poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 17.00środa  od godz. 10.00 do godz. 14.00piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00

radca prawny

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniuul. Generała Chłapowskiego 28 wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00 czwartek od godz. 7.00 do godz. 11.00

radca prawny

adwokat

 

 

3

 Punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” Ligota 28c/1, 56-200 Góra

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 13.00

adwokat

aplikant radcowski

 

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: ·której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, ·która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, ·która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego po przedłożeniu zaświadczenia, ·która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego, ·która nie ukończyła 26 lat po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, ·która ukończyła 65 lat po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, ·która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: · poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, · wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, · udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, ·sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym. Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.  

Ooszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

o otwartym naborze partnera

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kościanie w  oparciu  o  art. 33.1 ustawy z  dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz.U.z2014 roku poz. 1146 z późn. zm.)

ogłasza otwarty nabór na Partnera

spośród podmiotów określonych w art.3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz 1118 z późn. zm.)  do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu poza konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego   w  ramach  WRPO  20142020,    Działania  7.2  Usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania7 .2.1 Usługi społeczne projekty poza konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Do pobrania: Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Formularz w wersji edytowalnej opublikowano 25.01.2016 r.

Obraz (9)

———————————————–

Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć

zupełną pewność, że są kochane przez tych,

którzy mówią, że je kochają.

Michel Quois

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza wszystkie osoby lub małżeństwa  z terenu naszego powiatu, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej.  W bieżącym roku pracownicy naszego Centrum opracowali program szkolenia  „Druga szansa”  dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej , niezawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka, który w czerwcu 2015r. został zaakceptowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Tym samym uzyskaliśmy uprawnienia szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Obecnie na teranie powiatu kościańskiego funkcjonują  73 rodziny, w których przebywa 119 dzieci. Jesteśmy  świadomi, że pełnienie tej ważnej misji  niesie zarówno wiele trosk i problemów,  jak również  radości i satysfakcji. Wszystkie dzieci potrzebują szczególnej troski, opieki i miłości. Najlepszym dla nich miejscem jest dom rodzinny.  Jednak z różnych powodów  zdarza się,  że  niektóre dzieci nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym . Wówczas opiekę nad nimi przejmują rodziny zastępcze. Osoby, rodziny zainteresowane niesieniem pomocy dzieciom,   które chciałyby  odnaleźć utracony spokój  oraz  nowy  dom  zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, lub do kontaktu telefonicznego  65 511 01 66,   65 512 02 17, 669250 002. Termin zgłoszenia na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze upływa 30 sierpnia 2015r. Przewidywany termin szkolenia:  wrzesień –listopad 1015.

——————————————————

W związku z akcją charytatywną zainicjowaną przez Kościański Ośrodek Kultury i prowadzoną podczas Dni Kościana w dniach 5-7 maja 2015r. PCPR w Kościanie umieszcza list naszego podopiecznego.

krystian zielinski

————————————————————-

Konkurs „Wolontariat na medal 2014!”

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Wolontariat na medal 2014!” na najciekawszą inicjatywę zorganizowaną na rzecz lokalnej społeczności. Co to będzie za inicjatywa? To zależy od inwencji zgłaszających. Jedynym warunkiem jest, aby w jej organizację byli zaangażowani dzieci i młodzież bądź dorośli i seniorzy. Na najciekawsze inicjatywy czekają atrakcyjne nagrody.

 

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach:

 • „Wolontariusz junior” – zgłoszone mogą zostać działania wolontarystyczne podejmowane przy współpracy dzieci i młodzieży w okresie od 1.01 do 25.11 br.
 • „Wolontariusz senior” – zgłoszone mogą zostać działania wolontarystyczne podejmowane przy współpracy dorosłych i seniorów w okresie od 1.01 do 25.11 br.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

 • tytuł „Wolontariat na medal 2014!”,
 • promocja inicjatyw i organizatorów,
 • wsparcie merytoryczne ekspertów Regionalnego Ośrodka EFS,
 • zestaw publikacji tematycznych,
 • kosze słodyczy, pendrive’y, kubki, koszulki, torba lniana, ołówki, temperówki.

Do udziału w Konkursie zapraszamy grupy inicjatywne, składające się z przedstawicieli instytucji (np. Urząd Gminy, Szkoła, Dom Kultury), organizacje pozarządowe (lokalne fundacje i stowarzyszenia) oraz mieszkańców z powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, leszczyńskiego, m. Leszna, nowotomyskiego, rawickiego i wolsztyńskiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do dnia 28 listopada br.

——————————————————————

W dniu 24.10.2014 r. o godzinie 19.00 w Klubie “Kuźnia” w Kościanie odbędzie się koncert charytatywny dla Krystiana Zielińskiego. Serdecznie zapraszamy.

——————————————————————

DNI   BEZPŁATNYCH  PORAD  PRAWNYCH

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu w ramach akcji „Niebieski Parasol” zaprasza na dni bezpłatnych porad prawnych w dniu 23 września 2014 r. w godzinach od 930do 1700 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 Radcy prawni odpowiedzą na pytania dotyczące różnych dziedzin  prawa.

logo radcy prawni

Skorzystaj. Bądź mądry przed szkodą.

 ——————————————————————

W dniu 24 czerwca w ośrodku “Wodnik” w Nowym Dębcu odbędzie się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączonego z piknikiem. Impreza rozpoczyna się od godziny 15.30 i potrwa do 19.30. Zostało zaplanowanych wiele atrakcji dla dzieci i osób dorosłych – między innymi : dmuchany zamek, malowanie twarzy, ognisko, pieczenie kiełbasek, konkursy, różnego rodzaju zabawy.

——————————————————————

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dniu 27.06 na boisku szkolnym i Hali ZS 4 w Kościanie odbędzie się festyn charytatywny na rzecz naszego podopiecznego Krystiana Zielińskiego.