U W A G A ! Od 1 września 2022 r. można składać wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kosztów nauki na poziomie wyższym ( Moduł II )

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przypomina, iż od 1 września 2022r. można składać wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kosztów nauki na poziomie wyższym ( Moduł II )

Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym-adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

•szkole policealnej

•kolegium,

•szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studiami magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

•a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

1 marca 2022r. –31 sierpnia 2022r.

Wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub w siedzibie PCPR w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II:

1 września 2022r. –10 października 2022r.(dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023 semestr zimowy)