1 marzec 2022r. – nabór wniosków o dofinansowanie

 

1 marca 2022r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”finansowanego ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w 2022r. kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Budżet programu zostanie przeznaczony m.in. na dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też na refundację kosztów studiów.

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia. Dostęp do SOW jest nieodpłatny.

Każdy użytkownik znajdzie w nim wszystkie potrzebne formularze i wzory.

W celu założenia konta w SOW niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Program „Aktywny samorząd” jest skierowany do osób niepełnosprawnych, a także do samorządów powiatowych, dla których środki pochodzące z programu są uzupełnieniem ich działań w ramach zadania własnego –wsparcia osób niepełnosprawnych. Program dzieli się na dwa moduły.

Moduł I

W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:

Obszar A –likwidacja bariery transportowej–obejmuje:

Zadanie 1–pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);-

Zadanie 2–pomoc w uzyskaniu prawo jazdy (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);-

Zadanie 3–pomoc w uzyskaniu prawo jazdy (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);-

Zadanie 4–pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B-likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym–obejmuje:

Zadanie 1–pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2–dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (adresowana do osób, które otrzymały pomoc w ramach obszaru B);

Zadanie 3–pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4–pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Zadanie 5–pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności –do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C -likwidacja barier w poruszaniu się–obejmuje:

Zadanie 1–pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;-

Zadanie 2–pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);-

Zadanie3–pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);-

Zadanie 4–pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne –co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);-Zadanie 5–pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

Obszar D –pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej –dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.( adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym-adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

•szkole policealnej

•kolegium,

•szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studiami magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

•a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

1 marca 2022r. –31 sierpnia 2022r.

Wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub w siedzibie PCPR w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II:

1 marca 2022r. -31 marca 2022r.(dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022)

1 września 2022r. –10 października 2022r.(dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023)

 

Wnioski:

 

Edukacja

Zaświadczenie z uczelni Moduł II (1)

Wniosek AS MII – 2022 (P) – edukacja

Wkład własny Moduł II

Oświadczenie

Klauzula RODO

 

Opieka dla osoby zależnej

Klauzula RODO

Oświadczenie o wysokości wkładu własnego D (1)

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wniosek AS D (P) – 2022-

 

Oprzyrządowanie samochodu- dysfunkcja narządu ruchu

Klauzula RODO

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wkład własny A1

Wniosek AS A1 (P) – 2022-oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu ruch

Zaświadczenie lekarskie A1

 

Oprzyrządowanie samochodu- dysfunkcja narządu słuchu

Klauzula RODO

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wkład własny A4

Wniosek AS A4 (P) – 2022- oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu słuchu

Zaświadczenie lekarskie A4

 

Prawo Jazdy

Klauzula RODO

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wkład własny A2

Wkład własny A3

Wniosek AS A2-3 (P) – 2022-prawo jazdy

Zaświadczenie lekarskie A2

Zaświadczenie lekarskie A3

 

Proteza kończyny

Klauzula RODO

Kosztorys powykonawczy protezy C3

Oferta nr 1 zakupu protezy

Oferta nr 2 zakupu protezy C3

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wkład własny C3

Wniosek AS C3 (P) – 2022 – proteza kończyny

Zaświadczenie lekarskie zakup protezy C3

 

Proteza kończyn-serwis

Klauzula RODO

Kosztorys powykonawczy naprawy protezy na wyższym poziomie specjalistycznym C4

Oferta nr 1 naprawy protezy na wyższym poziomie specjalistycznym C4

Oferta nr 2 naprawy protezy na wyższym poziomie specjalistycznym C4

Oświadczenie o wysokości wkładu własnego C4

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wniosek AS C4 (P) – 2022-proteza kończyny – serwis

Zaświadczenie lekarskie C4

 

Skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Klauzula RODO

Oświadczenie o wysokości wkładu własnego C5

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wniosek AS C5 – 2022 -skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego Zaświadczenie lekarskie C5

 

Sprzęt elektroniczny

Klauzula RODO

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wkład własny B1-B3-B4

Wniosek AS B1-3-4 – 2022 (P)- sprzęt elektroniczny

Zaświadczenie lekarskie B1 – ręce.odt

Zaświadczenie lekarskie B1 – wzrok

Zaświadczenie lekarskie B3 – wzrok

Zaświadczenie lekarskie B4 – słuch

 

Sprzęt elektroniczny serwis

Klauzula RODO

Oświadczenie pełnomocnika (1)

Oświadczenie

Wkład własny B5

Wniosek AS B5 – 2022 (P) – sprzęt elektroniczny – serwis

 

Szkolenie

Klauzula RODO

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wniosek AS B2 (P) – sprzęt elektroniczny – szkolenia

 

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

Klauzula RODO

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wkład własny C1

Wniosek AS C1 (P) – 2022 -wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

Zaświadczenie lekarskie C1

 

Wózek inwalidzki lub skuter- serwis

Klauzula RODO

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie

Wniosek AS C2 (P) – 2022 – wózek inwalidzki lub skuter – serwis

 

Regulamin AS 2022