„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie  przystąpiło do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, którego celem jest  zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Odbiorcami działań są dzieci, rodzice zastępczy i pracownicy rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania ( w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością),
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią ( w tym zakup środków ochrony indywidualnej: maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych),
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa, czyli organy prowadzące lub zlecające realizację zadań własnych podmiotom niepublicznym, w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.