Nowy program PFRON !

Nowy program PFRON !

Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program  „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach modułu III tego programu udzielana jest  wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia  zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca 2020 r do 4 września 2020 r możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej ( przez okres co najmniej 5 kolejnych dni roboczych).

            Wsparcie finansowe w ramach modułu III programu skierowane  jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych, które są :

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.),
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielonego przez placówki rehabilitacyjne,
  6. pełnoletnimi ( od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U z  2013 r. poz. 529),
  7. pełnoletnimi ( od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

Maksymalna wysokość pomocy finansowej w ramach programu wynosi  500 zł miesięcznie  na jedna osobę niepełnosprawną z tym,  że okres na jaki może zostać  przyznane  świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc , w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o przyznanie świadczenia ze środków PFRON  należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w trybie ciągłym  nie później niż do  4 września 2020 r.

Informujemy , iż Wnioskodawca może złożyć zarówno jeden wniosek obejmujący trzy  miesiące jak również trzy wnioski  dotyczące różnych miesięcy. W każdym jednak  z miesięcy wykazanych we wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON  musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce przez 5 kolejnych dni roboczych . Dlatego wniosek nie może obejmować miesięcy  przyszłych.

Wniosek  może zostać złożony przez osoby niepełnosprawne (uczestników  WTZ i ŚDS)  również po rozpoczęciu zajęć –  po powrocie   do danej placówki  pod warunkiem, jednak  iż zostanie złożony przez wnioskodawcę  nie później niż do 4 września 2020 r. i dotyczyć będzie nie więcej niż trzech miesięcy.

Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla wnioskodawców  jak i dla realizatorów – złożenie i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu. Nie jest konieczne posiadanie profilu zaufanego i podpisu elektronicznego. Wystarczy założyć konto w systemie ( https://sow.pfron.org.pl ).

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu  SOW dopuszczalny   jest inny sposób złożenia wniosku np. drogą pocztową.

 

Wniosek do pobrania:

Wniosek PP Żywioł Moduł III (P)(1)