KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA

KARTKĘ WIELKANOCNĄ

 

 1. ORGANIZATOR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38.

 

 1. CELE KONKURSU
 • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • Stworzenie płaszczyzny do prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • Powrót do tradycji wykonywania kartek wielkanocnych;
 • Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Wielkiej Nocy;

 

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do 25 roku życia, umieszczonych w pieczy. Zadaniem uczestnika jest wykonanie 2 kartek  wielkanocnych.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką w formacie B5 (koperty)16cm x 11cm z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna, bibuła, krepa itp. Kartka w środku ma być pusta, ale na odwrocie kartki powinno znajdować się imię, nazwisko i wiek autora. Do pracy powinna być dołączone:

 1. Oświadczenie autora pracy /opiekuna prawnego/rodziny zastępczej,
 2. Zgoda autora pracy/ opiekuna prawnego/ rodziny zastępczej na przetwarzanie i publikację danych osobowych (druki w załączniku).

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • Dzieci w wieku 3-5 LAT
 • Dzieci w wieku 6-9 lat
 • Dzieci w wieku 10-14 lat
 • Młodzież powyżej 15 roku życia

Zakończenie przyjmowania prac do 30.03.2020 r. do godz. 14 w siedzibie PCPR w Kościanie.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu –  9.04.2020 r.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE
 2. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie do pracy, którą zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 3. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac celem wysłania w formie życzeń do instytucji współpracujących z Organizatorem.
 4. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celu wysłania kartki z życzeniami do instytucji współpracujących z Organizatorem.
 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE
 2. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez e-mailem na adres: [email protected]
 4. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na tablicy ogłoszeniowej u Organizatora, stronie internetowej Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej RODO.
 5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
 • umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
 • umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
 • opublikowanie informacji o laureatach,
 • archiwizację dokumentów.
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
 2. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r. poz. 164 ) – przez czas określony w tych przepisach.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.

 

Zgoda na przetwarzanie danych – konkurs