UWAGA !!! – “Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego  programu „ Aktywny Samorząd” w 2020r.

Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

W 2020r.  dla osób niepełnosprawnych realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione – w przypadku osób w wieku emerytalnym

Obszar A zadnie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej

Obszar A zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej

Obszar A zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione

Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją wzroku lub obu rąk z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i  oprogramowania adresowana do osób , którym udzielono pomoc w ramach Obszaru B

Obszar B zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją wzroku z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione

Obszar B zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Obszar B zadanie 5 – pomoc  w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem o niepełnosprawności – w przypadku osób do 16 r.ż. oraz z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, zatrudnione lub uczące się lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są użytkownikami wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera

Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny , w której zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne adresowana do osób w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym, jeśli są zatrudnione, wobec których został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdzi stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne adresowana do osób w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym, jeśli są zatrudnione, wobec których został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdzi stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczeniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do 18 lat w wieku aktywności zawodowej lub osób zatrudnionych

Obszar D – pomoc w utrzymaniu  aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka          będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką  (dziennego opiekuna, niani lub w ramach  klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole) adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, które pełnią rolę opiekuna prawnego dziecka i które są aktywne zawodowo

 

 

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole wyższej  (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym – dziennym lub niestacjonarnym – wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu lub szkoły doktorskie) lub szkole policealnej lub kolegium lub mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż w 2020r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd”(Moduł I i Moduł II) w wersji elektronicznej. Do czego serdecznie zachęcamy.
Będzie to można zrobić nie wychodząc z domu.
Żeby móc wysłać wniosek elektronicznie trzeba posiadać podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i zarejestrować się do bezpłatnego Systemu
Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
https://sow.pfron.org.pl

Terminy przyjmowania wniosków w 2020r.:

Moduł I

od 01.03.2020r. do 31.08.2020r.

Moduł II

od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

od 01.09.2020r. do 10.10.2020r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 tel. 065/511-01-66 , 065 512-02-17.

 

Moduł I

1) Obszar A1

Wniosek AS A1

Klauzula RODO

Wkład własny A1

Zaświadczenie lekarskie A1

Oświadczenie

 

2) Obszar A2

Wniosek AS A2

Klauzula RODO

Wkład własny A2

Zaświadczenie lekarskie A2

Oświadczenie

 

3) Obszar A3

Wniosek AS A3

Klauzula RODO

Wkład własny A3

Zaświadczenie lekarskie A3

Oświadczenie

 

4) Obszar A4

Wniosek AS A4

Klauzula RODO

Wkład własny A4

Zaświadczenie lekarskie A4

Oświadczenie

 

5) Obszar B1, B3, B4

Wniosek AS B1 B3 B4

Klauzula RODO

Wkład własny B1

Wkład własny B3

Wkład własny B4

Zaświadczenie lekarskie B1 ręce

Zaświadczenie lekarskie B1 wzrok

Zaświadczenie lekarskie B3 wzrok

Zaświadczenie lekarskie B4 słuch

Oświadczenie

 

6) Obszar B2

Wniosek AS B2

Klauzula RODO

Oświadczenie

 

7) Obszar B5

Wniosek AS B5

Klauzula RODO

Wkład własny B5

Oświadczenie

 

8) Obszar C1

Wniosek AS C1

Klauzula RODO

Wkład własny C1

pcprkoscian-zaswiadczenie-lekarskie-c1

Oświadczenie

 

9) Obszar C2

Wniosek AS C2

Klauzula RODO

Oświadczenie

 

10) Obszar C3

Wniosek AS C3

Klauzula RODO

Kosztorys powykonawczy zakupu protezy C3

Oferta nr 1 zakup protezy C3

Oferta nr 2 zakup protezy C3

Wkład własny C3

Zaświadczenie lekarskie C3

Oświadczenie

 

11) Obszar C4

Wniosek AS C4

Klauzula RODO

Kosztorys powykonawczy naprawy protezy C4

Oferta nr 1 naprawa protezy C4

Oferta nr 2 naprawa protezy C4

Wkład własny C4

Zaświadczenie lekarskie C4

Oświadczenie

 

12) Obszar C5

Wniosek AS C5

Klauzula RODO

Wkład własny C5

Zaświadczenie lekarskie C5

Oświadczenie

 

13) Obszar D

Wniosek AS D

Klauzula RODO

Wkład własny D

Oświadczenie

 

Moduł II

Wniosek AS MII

Klauzula RODO

Wkład własny Moduł II

zaswiadczenie-z-uczelni

Oświadczenie